Zakopane, 1949-02-24. W Miêdzynarodowych Zawodach Narciarskich o Puchar Tatr wziê³o udzia³ przesz³o 250 zawodników i zawodniczek reprezentuj¹cych szeœæ pañstw: Czechos³owacjê, Wêgry, Rumuniê, Bu³gariê, Finlandiê i Polskê. Bieg rozstawny 4x10 km (bieg sztafetowy), w którym zwyciê¿y³a dru¿yna Finlandii. Nz. zawodnik czechos³owacki Jaros³aw Cardal (zwyciêzca biegu na 18 km) najlepszy biegacz zawodów. uu PAP Zakopane, Feb. 24, 1949. The Tatra Mountain Cup International Skiing Competition brought together over 250 competitors from 6 countries: Czechoslovakia, Hungary, Romania, Bulgaria, Finla

Zakopane, 1949-02-24. W Miêdzynarodowych Zawodach Narciarskich o Puchar Tatr wziê³o udzia³ przesz³o 250 zawodników i zawodniczek reprezentuj¹cych szeœæ pañstw: Czechos³owacjê, Wêgry, Rumuniê, Bu³gariê, Finlandiê i Polskê. Bieg rozstawny 4x10 km (bieg sztafetowy), w którym zwyciê¿y³a dru¿yna Finlandii. Nz. zawodnik czechos³owacki Jaros³aw Cardal (zwyciêzca biegu na 18 km) najlepszy biegacz zawodów. uu  PAP      Zakopane, Feb. 24, 1949. The Tatra Mountain Cup International Skiing Competition brought together over 250 competitors from 6 countries: Czechoslovakia, Hungary, Romania, Bulgaria, Finla Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H9PFJ2

File size:

27.1 MB (2.5 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2469 px | 32.5 x 20.9 cm | 12.8 x 8.2 inches | 300dpi

Date taken:

24 February 1949

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Zakopane, 1949-02-24. W Miêdzynarodowych Zawodach Narciarskich o Puchar Tatr wziê³o udzia³ przesz³o 250 zawodników i zawodniczek reprezentuj¹cych szeœæ pañstw: Czechos³owacjê, Wêgry, Rumuniê, Bu³gariê, Finlandiê i Polskê. Bieg rozstawny 4x10 km (bieg sztafetowy), w którym zwyciê¿y³a dru¿yna Finlandii. Nz. zawodnik czechos³owacki Jaros³aw Cardal (zwyciêzca biegu na 18 km) najlepszy biegacz zawodów. uu PAP Zakopane, Feb. 24, 1949. The Tatra Mountain Cup International Skiing Competition brought together over 250 competitors from 6 countries: Czechoslovakia, Hungary, Romania, Bulgaria, Finland and Poland. The 4x10 km relay race, won by Finland. Pictured: Czechoslovakia's Jaroslav Cardal (winner of the 18 km race). uu PAP