Warszawa, 1947-07-08. Pierwszy dzieñ procesu cz³onków Zrzeszenia Wolnoœæ i Niezawis³oœæ (WiN), oskar¿onych o dzia³alnoœæ szpiegowsk¹ w ramach komórki wywiadowczej o kryptonimie Liceum. Rozprawa toczy³a siê przed Wojskowym S¹dem Rejonowym. Nz. sêdziowie kompletu orzekaj¹cego. po/mgs PAP Warsaw, July 8, 1947. The first day of the trial of members of Freedom and Independence Association, accused of spying. The trial was held at the military district court. Pictured: the judges. po/mgs PAP

Warszawa, 1947-07-08. Pierwszy dzieñ procesu cz³onków Zrzeszenia Wolnoœæ i Niezawis³oœæ (WiN), oskar¿onych o dzia³alnoœæ szpiegowsk¹ w ramach komórki wywiadowczej o kryptonimie Liceum. Rozprawa toczy³a siê przed Wojskowym S¹dem Rejonowym. Nz. sêdziowie kompletu orzekaj¹cego. po/mgs  PAP      Warsaw, July 8, 1947. The first day of the trial of members of Freedom and Independence Association, accused of spying. The trial was held at the military district court. Pictured: the judges.  po/mgs  PAP Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H94MR7

File size:

26.7 MB (1.6 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2427 px | 32.5 x 20.5 cm | 12.8 x 8.1 inches | 300dpi

Date taken:

8 July 1947

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.