Warszawa 16.12.1993. Proces z oskar¿enia prywatnego pos³a Jaros³awa Kaczyñskiego przeciwko rzecznikowi prasowemu prezydenta Lecha Wa³êsy Andrzejowi Drzycimskiemu. Chodzi o zarzut oszczerstwa, które mia³o polegaæ na tym, ¿e 27 paŸdziernika 1992 r. Andrzej Drzycimski rozg³osi³ publicznie, i¿ bracia Kaczyñscy w 1991 r. za poœrednictwem Macieja Zalewskiego ostrzegli Bogus³awa Bagsika i Andrzeja G¹siorowskiego, w³aœcicieli firmy Art-B, o gro¿¹cym im aresztowaniu. Nz. prezes Porozumienia Centrum (PC) Jaros³aw Kaczyñski. Nz. adwokaci Leszek Piotrowski (1L) i Maciej Bednarkiewicz, prezes Porozumienia

Warszawa 16.12.1993. Proces z oskar¿enia prywatnego pos³a Jaros³awa Kaczyñskiego przeciwko rzecznikowi prasowemu prezydenta Lecha Wa³êsy Andrzejowi Drzycimskiemu. Chodzi o zarzut oszczerstwa, które mia³o polegaæ na tym, ¿e 27 paŸdziernika 1992 r. Andrzej Drzycimski rozg³osi³ publicznie, i¿ bracia Kaczyñscy w 1991 r. za poœrednictwem Macieja Zalewskiego ostrzegli Bogus³awa Bagsika i Andrzeja G¹siorowskiego, w³aœcicieli firmy Art-B, o gro¿¹cym im aresztowaniu. Nz. prezes Porozumienia Centrum (PC) Jaros³aw Kaczyñski. Nz. adwokaci Leszek Piotrowski (1L) i Maciej Bednarkiewicz, prezes Porozumienia Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2HADPH0

File size:

27.6 MB (1.1 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2511 px | 32.5 x 21.3 cm | 12.8 x 8.4 inches | 300dpi

Date taken:

16 December 1993

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Warszawa 16.12.1993. Proces z oskar¿enia prywatnego pos³a Jaros³awa Kaczyñskiego przeciwko rzecznikowi prasowemu prezydenta Lecha Wa³êsy Andrzejowi Drzycimskiemu. Chodzi o zarzut oszczerstwa, które mia³o polegaæ na tym, ¿e 27 paŸdziernika 1992 r. Andrzej Drzycimski rozg³osi³ publicznie, i¿ bracia Kaczyñscy w 1991 r. za poœrednictwem Macieja Zalewskiego ostrzegli Bogus³awa Bagsika i Andrzeja G¹siorowskiego, w³aœcicieli firmy Art-B, o gro¿¹cym im aresztowaniu. Nz. prezes Porozumienia Centrum (PC) Jaros³aw Kaczyñski. Nz. adwokaci Leszek Piotrowski (1L) i Maciej Bednarkiewicz, prezes Porozumienia Centrum (PC) Jaros³aw Kaczyñski (P). mta PAP/Adam Urbanek Warsaw 16 December 1993. A lawsuit filed by Jaroslaw Kaczynski against President Lech Walesa's spokesperson Andrzej Drzycimski who claimed that Kaczynski brothers had warned the owners of the Art-B company - Boguslaw Bagsik and Andrzej Gasiorowski - about their impending arrest. Pictured: lawyers Leszek Piotrowski (1L) and Maciej Bednarkiewicz, leader of the Centre Alliance party Jaroslaw Kaczynski. mta PAP/Adam Urbanek