tent of african society, association for exploration of africa, at the mouth of the kongo / Zelt der afrikanischen Gesellschaft, Verein zur Erforschung Afrikas, an der Mündung des Kongo

- Image ID: T0ET6C