Zakopane, 1969-10-25. Miêdzynarodowy turniej zapaœniczy - O wstêgê Tatr - odby³ siê w zakopiañskim Centralnym Oœrodku Sportu Oœrodku Przygotowañ Olimpijskich (COS OPO). Wziê³o w nim udzia³ 44 zawodników z 5 pañstw: Bu³garii, Iranu, NRD, Litewskiej SRR i Rumunii oraz 45 reprezentantów Polski. Nz. po lewej sêdziowie zawodów. W oddali reprezentacja zapaœnicza Bu³garii w sk³adzie: Iwan Dimitrow (mistrz Europy), Wasyl Todorow (wicemistrz Europy), Osman Duraliew (wicemistrz Europy) oraz Welikow Todorow, Mehmed Hasanow, Iwan Krastew, Kosta Kostow, Angel Petrow, Kosci Iwanow, Ramadan Ahmedow. ad PAP/

Zakopane, 1969-10-25. Miêdzynarodowy turniej zapaœniczy - O wstêgê Tatr - odby³ siê w zakopiañskim Centralnym Oœrodku Sportu Oœrodku Przygotowañ Olimpijskich (COS OPO). Wziê³o w nim udzia³ 44 zawodników z 5 pañstw: Bu³garii, Iranu, NRD, Litewskiej SRR i Rumunii oraz 45 reprezentantów Polski. Nz. po lewej sêdziowie zawodów. W oddali reprezentacja zapaœnicza Bu³garii w sk³adzie: Iwan Dimitrow (mistrz Europy), Wasyl Todorow (wicemistrz Europy), Osman Duraliew (wicemistrz Europy) oraz Welikow Todorow, Mehmed Hasanow, Iwan Krastew, Kosta Kostow, Angel Petrow, Kosci Iwanow, Ramadan Ahmedow. ad  PAP/ Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2HABHKE

File size:

40.7 MB (1.7 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3707 x 3840 px | 31.4 x 32.5 cm | 12.4 x 12.8 inches | 300dpi

Date taken:

25 October 1969

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Zakopane, 1969-10-25. Miêdzynarodowy turniej zapaœniczy - O wstêgê Tatr - odby³ siê w zakopiañskim Centralnym Oœrodku Sportu Oœrodku Przygotowañ Olimpijskich (COS OPO). Wziê³o w nim udzia³ 44 zawodników z 5 pañstw: Bu³garii, Iranu, NRD, Litewskiej SRR i Rumunii oraz 45 reprezentantów Polski. Nz. po lewej sêdziowie zawodów. W oddali reprezentacja zapaœnicza Bu³garii w sk³adzie: Iwan Dimitrow (mistrz Europy), Wasyl Todorow (wicemistrz Europy), Osman Duraliew (wicemistrz Europy) oraz Welikow Todorow, Mehmed Hasanow, Iwan Krastew, Kosta Kostow, Angel Petrow, Kosci Iwanow, Ramadan Ahmedow. ad PAP/Tadeusz Olszewski Zakopane, Oct. 25, 1969. The Men's International Wrestling Championship - for the Tatra ribbon award - in the Main Olympics Sport Centre. 44 men from 5 countries: Bulgaria, Iran, the German Democratic Republic, the Lithuanian SRR, Romania and 45 Poland's representatives entered the competition. Pictured: on the left referees. In the background the Bulgaria team made up of: Ivan Dimitrov (European champion), Vasyl Todorov (European vice-champion), Osman Duralev (European vice-champion) and Velikov Todorov, Mehmed Hasanov, Ivan Krastev, Kosta Kostov, Angel Petrov, Kosci Ivanov, Ramadan Ahmedov. ad PAP/Tadeusz Olszewski

Save up to 70% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts