Alamy logo

Zakopane, 1949-03-02. W Miêdzynarodowych Zawodach Narciarskich o Puchar Tatr wziê³o udzia³ przesz³o 250 zawodników i zawodniczek reprezentuj¹cych szeœæ pañstw: Czechos³owacjê, Wêgry, Rumuniê, Bu³gariê, Finlandiê i Polskê. Konkurencje alpejskie by³y utrudnione przez nag³e pogorszenie pogody, czêœæ konkurencji zosta³a powtórzona. Nz. zawodniczka Czechos³owacji Moserova, która zajê³a I miejsce w kombinacji alpejskiej, zdobywaj¹c Puchar Tatr wœród kobiet oraz z³ot¹ plakietkê. uu PAP Zakopane, March 2, 1949. The Tatra Mountain Cup International Skiing Competition brought together over 250 com

Zakopane, 1949-03-02. W Miêdzynarodowych Zawodach Narciarskich o Puchar Tatr wziê³o udzia³ przesz³o 250 zawodników i zawodniczek reprezentuj¹cych szeœæ pañstw: Czechos³owacjê, Wêgry, Rumuniê, Bu³gariê, Finlandiê i Polskê. Konkurencje alpejskie by³y utrudnione przez nag³e pogorszenie pogody, czêœæ konkurencji zosta³a powtórzona. Nz. zawodniczka Czechos³owacji Moserova, która zajê³a I miejsce w kombinacji alpejskiej, zdobywaj¹c Puchar Tatr wœród kobiet oraz z³ot¹ plakietkê. uu  PAP      Zakopane, March 2, 1949. The Tatra Mountain Cup International Skiing Competition brought together over 250 com Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Tomasz Gruszka / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H9PT32

File size:

27.1 MB (1.9 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

2465 x 3840 px | 20.9 x 32.5 cm | 8.2 x 12.8 inches | 300dpi

Date taken:

2 March 1949

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Zakopane, 1949-03-02. W Miêdzynarodowych Zawodach Narciarskich o Puchar Tatr wziê³o udzia³ przesz³o 250 zawodników i zawodniczek reprezentuj¹cych szeœæ pañstw: Czechos³owacjê, Wêgry, Rumuniê, Bu³gariê, Finlandiê i Polskê. Konkurencje alpejskie by³y utrudnione przez nag³e pogorszenie pogody, czêœæ konkurencji zosta³a powtórzona. Nz. zawodniczka Czechos³owacji Moserova, która zajê³a I miejsce w kombinacji alpejskiej, zdobywaj¹c Puchar Tatr wœród kobiet oraz z³ot¹ plakietkê. uu PAP Zakopane, March 2, 1949. The Tatra Mountain Cup International Skiing Competition brought together over 250 competitors from 6 countries: Czechoslovakia, Hungary, Romania, Bulgaria, Finland and Poland. Sudden weather deterioration hindered alpine events, some of them had to be repeated. Pictured: Czechoslovakia's competitor Moserova who won the Alpine combined event and received the Tatra Mountian Cup for women and a golden plaque. uu PAP

Save up to 30% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts