Zakopane, 1949-03-02. W Miêdzynarodowych Zawodach Narciarskich o Puchar Tatr wziê³o udzia³ przesz³o 250 zawodników i zawodniczek reprezentuj¹cych szeœæ pañstw: Czechos³owacjê, Wêgry, Rumuniê, Bu³gariê, Finlandiê i Polskê. Konkurencje alpejskie by³y utrudnione przez nag³e pogorszenie pogody, czêœæ konkurencji zosta³a powtórzona. Nz. z lewej stanowisko sêdziowskie, nowoœci¹ w zawodach by³o mierzenie czasu przy pomocy elektronicznych chronometrów. uu PAP Zakopane, March 2, 1949. The Tatra Mountain Cup International Skiing Competition brought together over 250 competitors from 6 countries: C

Zakopane, 1949-03-02. W Miêdzynarodowych Zawodach Narciarskich o Puchar Tatr wziê³o udzia³ przesz³o 250 zawodników i zawodniczek reprezentuj¹cych szeœæ pañstw: Czechos³owacjê, Wêgry, Rumuniê, Bu³gariê, Finlandiê i Polskê. Konkurencje alpejskie by³y utrudnione przez nag³e pogorszenie pogody, czêœæ konkurencji zosta³a powtórzona. Nz. z lewej stanowisko sêdziowskie, nowoœci¹ w zawodach by³o mierzenie czasu przy pomocy elektronicznych chronometrów. uu  PAP      Zakopane, March 2, 1949. The Tatra Mountain Cup International Skiing Competition brought together over 250 competitors from 6 countries: C Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H9PRW3

File size:

27.1 MB (2.2 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2466 px | 32.5 x 20.9 cm | 12.8 x 8.2 inches | 300dpi

Date taken:

2 March 1949

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Zakopane, 1949-03-02. W Miêdzynarodowych Zawodach Narciarskich o Puchar Tatr wziê³o udzia³ przesz³o 250 zawodników i zawodniczek reprezentuj¹cych szeœæ pañstw: Czechos³owacjê, Wêgry, Rumuniê, Bu³gariê, Finlandiê i Polskê. Konkurencje alpejskie by³y utrudnione przez nag³e pogorszenie pogody, czêœæ konkurencji zosta³a powtórzona. Nz. z lewej stanowisko sêdziowskie, nowoœci¹ w zawodach by³o mierzenie czasu przy pomocy elektronicznych chronometrów. uu PAP Zakopane, March 2, 1949. The Tatra Mountain Cup International Skiing Competition brought together over 250 competitors from 6 countries: Czechoslovakia, Hungary, Romania, Bulgaria, Finland and Poland. Sudden weather deterioration hindered alpine events, some of them had to be repeated. Pictured: on the left a referee stand, an innovation was the use of electronic chronometers to measure time. uu PAP