Alamy logo

Zakopane, 1949-03-02. W Miêdzynarodowych Zawodach Narciarskich o Puchar Tatr wziê³o udzia³ przesz³o 250 zawodników i zawodniczek reprezentuj¹cych szeœæ pañstw: Czechos³owacjê, Wêgry, Rumuniê, Bu³gariê, Finlandiê i Polskê. Konkurencje alpejskie by³y utrudnione przez nag³e pogorszenie pogody, czêœæ konkurencji zosta³a powtórzona. Nz. liczni wycieczkowicze, którzy udali siê kolejk¹ linow¹ na Kasprowy Wierch bez nart, musieli tam pozostaæ przez kilka dni, gdy¿ ze wzglêdu na bardzo z³e warunki atmosferyczne kolejkê unieruchomiono. uu PAP Zakopane, March 2, 1949. The Tatra Mountain Cup Intern

Zakopane, 1949-03-02. W Miêdzynarodowych Zawodach Narciarskich o Puchar Tatr wziê³o udzia³ przesz³o 250 zawodników i zawodniczek reprezentuj¹cych szeœæ pañstw: Czechos³owacjê, Wêgry, Rumuniê, Bu³gariê, Finlandiê i Polskê. Konkurencje alpejskie by³y utrudnione przez nag³e pogorszenie pogody, czêœæ konkurencji zosta³a powtórzona. Nz. liczni wycieczkowicze, którzy udali siê kolejk¹ linow¹ na Kasprowy Wierch bez nart, musieli tam pozostaæ przez kilka dni, gdy¿ ze wzglêdu na bardzo z³e warunki atmosferyczne kolejkê unieruchomiono.  uu  PAP      Zakopane, March 2, 1949. The Tatra Mountain Cup Intern Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Tomasz Gruszka / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H9PRWC

File size:

27.9 MB (2.5 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2540 px | 32.5 x 21.5 cm | 12.8 x 8.5 inches | 300dpi

Date taken:

2 March 1949

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Zakopane, 1949-03-02. W Miêdzynarodowych Zawodach Narciarskich o Puchar Tatr wziê³o udzia³ przesz³o 250 zawodników i zawodniczek reprezentuj¹cych szeœæ pañstw: Czechos³owacjê, Wêgry, Rumuniê, Bu³gariê, Finlandiê i Polskê. Konkurencje alpejskie by³y utrudnione przez nag³e pogorszenie pogody, czêœæ konkurencji zosta³a powtórzona. Nz. liczni wycieczkowicze, którzy udali siê kolejk¹ linow¹ na Kasprowy Wierch bez nart, musieli tam pozostaæ przez kilka dni, gdy¿ ze wzglêdu na bardzo z³e warunki atmosferyczne kolejkê unieruchomiono. uu PAP Zakopane, March 2, 1949. The Tatra Mountain Cup International Skiing Competition brought together over 250 competitors from 6 countries: Czechoslovakia, Hungary, Romania, Bulgaria, Finland and Poland. Sudden weather deterioration hindered alpine events, some of them had to be repeated. Pictured: many tourists, who took cableway to Kasprowy Wierch Mountian had to stay there for a few hours, since the cableway was stopped due to bad weather. uu PAP

Save up to 30% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts