Alamy logo

Zakopane, 1949-02-25. W Miêdzynarodowych Zawodach Narciarskich o Puchar Tatr wziê³o udzia³ przesz³o 250 zawodników i zawodniczek reprezentuj¹cych szeœæ pañstw: Czechos³owacjê, Wêgry, Rumuniê, Bu³gariê, Finlandiê i Polskê. Otwarty konkurs skoków obejrza³o na stadionie PZN (Polski Zwi¹zek Narciarski) pod Krokwi¹ dwadzieœcia tysiêcy widzów. Nz. Stanis³aw Marusarz (L) najlepszy skoczek polski, który skokiem 83,5 m pobi³ rekord skoczni na Krokwi ustanowiony przez Birgera Ruuda. uu PAP Zakopane, Feb. 25, 1949. The Tatra Mountain Cup International Skiing Competition brought together over 250 co

Zakopane, 1949-02-25. W Miêdzynarodowych Zawodach Narciarskich o Puchar Tatr wziê³o udzia³ przesz³o 250 zawodników i zawodniczek reprezentuj¹cych szeœæ pañstw: Czechos³owacjê, Wêgry, Rumuniê, Bu³gariê, Finlandiê i Polskê. Otwarty konkurs skoków obejrza³o na stadionie PZN (Polski Zwi¹zek Narciarski) pod Krokwi¹ dwadzieœcia tysiêcy widzów. Nz. Stanis³aw Marusarz (L) najlepszy skoczek polski, który skokiem 83,5 m pobi³ rekord skoczni na Krokwi ustanowiony przez Birgera Ruuda. uu  PAP      Zakopane, Feb. 25, 1949. The Tatra Mountain Cup International Skiing Competition brought together over 250 co Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H9PGXM

File size:

27.1 MB (1.9 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2468 px | 32.5 x 20.9 cm | 12.8 x 8.2 inches | 300dpi

Date taken:

25 February 1949

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Zakopane, 1949-02-25. W Miêdzynarodowych Zawodach Narciarskich o Puchar Tatr wziê³o udzia³ przesz³o 250 zawodników i zawodniczek reprezentuj¹cych szeœæ pañstw: Czechos³owacjê, Wêgry, Rumuniê, Bu³gariê, Finlandiê i Polskê. Otwarty konkurs skoków obejrza³o na stadionie PZN (Polski Zwi¹zek Narciarski) pod Krokwi¹ dwadzieœcia tysiêcy widzów. Nz. Stanis³aw Marusarz (L) najlepszy skoczek polski, który skokiem 83, 5 m pobi³ rekord skoczni na Krokwi ustanowiony przez Birgera Ruuda. uu PAP Zakopane, Feb. 25, 1949. The Tatra Mountain Cup International Skiing Competition brought together over 250 competitors from 6 countries: Czechoslovakia, Hungary, Romania, Bulgaria, Finland and Poland. A ski jump event was watched by 20, 000 people at the Polish Skiing Union's Krokiew stadium. Pictured: Stanislaw Marusarz (left), Poland's best jumper who, with a 83.5 m jump, broke the Krokiew ski jump record held by Birger Ruud. uu PAP

Save up to 70% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts