Zakopane, 1949-02-25. W Miêdzynarodowych Zawodach Narciarskich o Puchar Tatr wziê³o udzia³ przesz³o 250 zawodników i zawodniczek reprezentuj¹cych szeœæ pañstw: Czechos³owacjê, Wêgry, Rumuniê, Bu³gariê, Finlandiê i Polskê. Otwarty konkurs skoków obejrza³o na stadionie PZN (Polski Zwi¹zek Narciarski) pod Krokwi¹ dwadzieœcia tysiêcy widzów. Konkurs skoków z lo¿y honorowej obserwowali przedstawiciele najwy¿szych w³adz Polski. Nz. siedz¹ m.in.: dyrektor Departamentu Teatru Ministerstwa Kultury i Sztuki, literat Stanis³aw Ryszard Dobrowolski (3L), minister pracy i opieki spo³ecznej Kazimierz Rusinek

Zakopane, 1949-02-25. W Miêdzynarodowych Zawodach Narciarskich o Puchar Tatr wziê³o udzia³ przesz³o 250 zawodników i zawodniczek reprezentuj¹cych szeœæ pañstw: Czechos³owacjê, Wêgry, Rumuniê, Bu³gariê, Finlandiê i Polskê. Otwarty konkurs skoków obejrza³o na stadionie PZN (Polski Zwi¹zek Narciarski) pod Krokwi¹ dwadzieœcia tysiêcy widzów. Konkurs skoków z lo¿y honorowej obserwowali przedstawiciele najwy¿szych w³adz Polski. Nz. siedz¹ m.in.: dyrektor Departamentu Teatru Ministerstwa Kultury i Sztuki, literat Stanis³aw Ryszard Dobrowolski (3L), minister pracy i opieki spo³ecznej Kazimierz Rusinek Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H9PGN1

File size:

27 MB (1.7 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2460 px | 32.5 x 20.8 cm | 12.8 x 8.2 inches | 300dpi

Date taken:

25 February 1949

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Zakopane, 1949-02-25. W Miêdzynarodowych Zawodach Narciarskich o Puchar Tatr wziê³o udzia³ przesz³o 250 zawodników i zawodniczek reprezentuj¹cych szeœæ pañstw: Czechos³owacjê, Wêgry, Rumuniê, Bu³gariê, Finlandiê i Polskê. Otwarty konkurs skoków obejrza³o na stadionie PZN (Polski Zwi¹zek Narciarski) pod Krokwi¹ dwadzieœcia tysiêcy widzów. Konkurs skoków z lo¿y honorowej obserwowali przedstawiciele najwy¿szych w³adz Polski. Nz. siedz¹ m.in.: dyrektor Departamentu Teatru Ministerstwa Kultury i Sztuki, literat Stanis³aw Ryszard Dobrowolski (3L), minister pracy i opieki spo³ecznej Kazimierz Rusinek (4L), premier Józef Cyrankiewicz (6L) z ¿on¹, aktork¹ Nin¹ Andrycz (5L), wiceminister obrony narodowej gen. dyw. Marian Spychalski (7L). Za premierem stoi sekretarz generalny Zarz¹du G³ównego ZMP Lucjan Motyka. uu PAP Zakopane, Feb. 25, 1949. The Tatra Mountain Cup International Skiing Competition brought together over 250 competitors from 6 countries: Czechoslovakia, Hungary, Romania, Bulgaria, Finland and Poland. A ski jump event was watched by 20, 000 people at the Polish Skiing Union's Krokiew stadium. The event was also watched by Poland's senior state officials. Pictured: director of the Theater Department at the Culture and Art Ministry, writer Stanislaw Ryszard Dobrowolski (3rd left), Labour and Welfare Minister Kazimierz Rusinek (4th left), PM Jozef Cyrankiewicz (6th left) with wife, actress Nina Andrycz (5th left), deputy National Defence Minister Major-General Marian Spychalski (7th left). Behind the prime minister standing secretary general of Polish Youth Union's Authority Lucjan Motyka. uu PAP