Alamy logo

Zakopane, 1949-02-24. W Miêdzynarodowych Zawodach Narciarskich o Puchar Tatr wziê³o udzia³ przesz³o 250 zawodników i zawodniczek reprezentuj¹cych szeœæ pañstw: Czechos³owacjê, Wêgry, Rumuniê, Bu³gariê, Finlandiê i Polskê. Nz. zawodnik, który bra³ udzia³ w biegu rozstawnym 4x10 km (bieg sztafetowy), zwyciê¿y³a dru¿yna Finlandii. uu PAP Zakopane, Feb. 24, 1949. The Tatra Mountain Cup International Skiing Competition brought together over 250 competitors from 6 countries: Czechoslovakia, Hungary, Romania, Bulgaria, Finland and Poland. Pictured: a competitor who took part in the 4x10 km rela

Zakopane, 1949-02-24. W Miêdzynarodowych Zawodach Narciarskich o Puchar Tatr wziê³o udzia³ przesz³o 250 zawodników i zawodniczek reprezentuj¹cych szeœæ pañstw: Czechos³owacjê, Wêgry, Rumuniê, Bu³gariê, Finlandiê i Polskê. Nz. zawodnik, który bra³ udzia³ w biegu rozstawnym 4x10 km (bieg sztafetowy), zwyciê¿y³a dru¿yna Finlandii. uu  PAP      Zakopane, Feb. 24, 1949. The Tatra Mountain Cup International Skiing Competition brought together over 250 competitors from 6 countries: Czechoslovakia, Hungary, Romania, Bulgaria, Finland and Poland. Pictured: a competitor who took part in the 4x10 km rela Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H9PEXE

File size:

26.3 MB (1.8 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

2454 x 3745 px | 20.8 x 31.7 cm | 8.2 x 12.5 inches | 300dpi

Date taken:

24 February 1949

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Zakopane, 1949-02-24. W Miêdzynarodowych Zawodach Narciarskich o Puchar Tatr wziê³o udzia³ przesz³o 250 zawodników i zawodniczek reprezentuj¹cych szeœæ pañstw: Czechos³owacjê, Wêgry, Rumuniê, Bu³gariê, Finlandiê i Polskê. Nz. zawodnik, który bra³ udzia³ w biegu rozstawnym 4x10 km (bieg sztafetowy), zwyciê¿y³a dru¿yna Finlandii. uu PAP Zakopane, Feb. 24, 1949. The Tatra Mountain Cup International Skiing Competition brought together over 250 competitors from 6 countries: Czechoslovakia, Hungary, Romania, Bulgaria, Finland and Poland. Pictured: a competitor who took part in the 4x10 km relay race, won by Finland. uu PAP

Save up to 70% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts