Alamy logo

Zakopane, 1949-02-24. W Miêdzynarodowych Zawodach Narciarskich o Puchar Tatr wziê³o udzia³ przesz³o 250 zawodników i zawodniczek reprezentuj¹cych szeœæ pañstw: Czechos³owacjê, Wêgry, Rumuniê, Bu³gariê, Finlandiê i Polskê. Nz. skocznia pod Krokwi¹. Organizatorzy zawodów w obawie o brak œniegu zgromadzili zapasy w wagonach obok skoczni, pogoda jednak okaza³a siê ironiczna i jak pisa³a prasa: œnieg zacz¹³ waliæ w takich iloœciach, ¿e zawodnicy zaczêli siê skar¿yæ po raz pierwszy w historii polskiego narciarstwa na jego nadmiar! uu PAP Zakopane, Feb. 24, 1949. The Tatra Mountain Cup Internat

Zakopane, 1949-02-24. W Miêdzynarodowych Zawodach Narciarskich o Puchar Tatr wziê³o udzia³ przesz³o 250 zawodników i zawodniczek reprezentuj¹cych szeœæ pañstw: Czechos³owacjê, Wêgry, Rumuniê, Bu³gariê, Finlandiê i Polskê. Nz. skocznia pod Krokwi¹. Organizatorzy zawodów w obawie o brak œniegu zgromadzili zapasy w wagonach obok skoczni, pogoda jednak okaza³a siê ironiczna i jak pisa³a prasa: œnieg zacz¹³ waliæ w takich iloœciach, ¿e zawodnicy zaczêli siê skar¿yæ po raz pierwszy w historii polskiego narciarstwa na jego nadmiar! uu  PAP      Zakopane, Feb. 24, 1949. The Tatra Mountain Cup Internat Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H9PFEP

File size:

27 MB (2.4 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

2454 x 3840 px | 20.8 x 32.5 cm | 8.2 x 12.8 inches | 300dpi

Date taken:

24 February 1949

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Zakopane, 1949-02-24. W Miêdzynarodowych Zawodach Narciarskich o Puchar Tatr wziê³o udzia³ przesz³o 250 zawodników i zawodniczek reprezentuj¹cych szeœæ pañstw: Czechos³owacjê, Wêgry, Rumuniê, Bu³gariê, Finlandiê i Polskê. Nz. skocznia pod Krokwi¹. Organizatorzy zawodów w obawie o brak œniegu zgromadzili zapasy w wagonach obok skoczni, pogoda jednak okaza³a siê ironiczna i jak pisa³a prasa: œnieg zacz¹³ waliæ w takich iloœciach, ¿e zawodnicy zaczêli siê skar¿yæ po raz pierwszy w historii polskiego narciarstwa na jego nadmiar! uu PAP Zakopane, Feb. 24, 1949. The Tatra Mountain Cup International Skiing Competition brought together over 250 competitors from 6 countries: Czechoslovakia, Hungary, Romania, Bulgaria, Finland and Poland. Pictured: the Krokiew ski jump. In fear of lack of snow, the organizers accumulated snow in railway cars near the ski jumps but snowfall proved to be overabundant. uu PAP

Save up to 70% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts