Kraków 10.06.1997. Szósta pielgrzymka Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II do Polski. Zakoñczenie wizyty, po¿egnanie papie¿a na lotnisku w Balicach. Nz. od lewej: przewodnicz¹cy Konferencji Episkopatu Polski kardyna³ Józef Glemp, Ojciec Œwiêty, burmistrz Zakopanego Adam Bachleda-Curuœ. mw PAP/Grzegorz Rogiñski     Cracow, 10 June 1997. Pope John Paul II's sixth pilgrimage to Poland. The end of the visit, a farewell ceremony for the pope at the Balice airport. Pictured from the left: head of the Conference of Poland's Episcopate, Cardinal Jozef Glemp, the Pope, Zakopane Mayor Adam Bachleda-Curus.
RM2HAE7ABKraków 10.06.1997. Szósta pielgrzymka Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II do Polski. Zakoñczenie wizyty, po¿egnanie papie¿a na lotnisku w Balicach. Nz. od lewej: przewodnicz¹cy Konferencji Episkopatu Polski kardyna³ Józef Glemp, Ojciec Œwiêty, burmistrz Zakopanego Adam Bachleda-Curuœ. mw PAP/Grzegorz Rogiñski Cracow, 10 June 1997. Pope John Paul II's sixth pilgrimage to Poland. The end of the visit, a farewell ceremony for the pope at the Balice airport. Pictured from the left: head of the Conference of Poland's Episcopate, Cardinal Jozef Glemp, the Pope, Zakopane Mayor Adam Bachleda-Curus.
Kraków 10.06.1997. Szósta pielgrzymka Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II do Polski. Zakoñczenie wizyty, po¿egnanie papie¿a na lotnisku w Balicach. Nz. od lewej: Ojciec Œwiêty, burmistrz Zakopanego Adam Bachleda-Curuœ, ¿ona prezydenta Jolanta Kwaœniewska. mw PAP/Grzegorz Rogiñski     Cracow, 10 June 1997. Pope John Paul II's sixth pilgrimage to Poland. The end of the visit, a farewell ceremony for the pope at the Balice airport. Pictured from the left: the Pope, Zakopane Mayor Adam Bachleda-Curus, Poland's First Lady Jolanta Kwasniewska. mw PAP/Grzegorz Roginski
RM2HAE7BCKraków 10.06.1997. Szósta pielgrzymka Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II do Polski. Zakoñczenie wizyty, po¿egnanie papie¿a na lotnisku w Balicach. Nz. od lewej: Ojciec Œwiêty, burmistrz Zakopanego Adam Bachleda-Curuœ, ¿ona prezydenta Jolanta Kwaœniewska. mw PAP/Grzegorz Rogiñski Cracow, 10 June 1997. Pope John Paul II's sixth pilgrimage to Poland. The end of the visit, a farewell ceremony for the pope at the Balice airport. Pictured from the left: the Pope, Zakopane Mayor Adam Bachleda-Curus, Poland's First Lady Jolanta Kwasniewska. mw PAP/Grzegorz Roginski