Alamy logo

Wroc³aw, 1948-08. Wystawa Ziem Odzyskanych trwa³a od 21 lipca do 31 paŸdziernika 1948 roku i by³a cyklem propagandowych wystaw i imprez prezentuj¹cych osi¹gniêcia Polski w odbudowie ziem uzyskanych przez RP po II wojnie œwiatowej. Wystawy problemowe zorganizowano w Pawilonie Czterech Kopu³. Nz. fragment propagandowej instalacji plastycznej nt. przyjaŸni polsko-radzieckiej, prezentowanej na jednej z wystaw w Pawilonie Czterech Kopu³. mta PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Wroclaw, Aug. 1948. The Exhibition of the Regained Territories (July 21 to October 31) was a series of propag

Wroc³aw, 1948-08. Wystawa Ziem Odzyskanych trwa³a od 21 lipca do 31 paŸdziernika 1948 roku i by³a cyklem propagandowych wystaw i imprez prezentuj¹cych osi¹gniêcia Polski w odbudowie ziem uzyskanych przez RP po II wojnie œwiatowej. Wystawy problemowe zorganizowano w Pawilonie Czterech Kopu³. Nz. fragment propagandowej instalacji plastycznej nt. przyjaŸni polsko-radzieckiej, prezentowanej na jednej z wystaw w Pawilonie Czterech Kopu³. mta  PAP  Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.      Wroclaw, Aug. 1948. The Exhibition of the Regained Territories (July 21 to October 31) was a series of propag Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H9HMT1

File size:

27.5 MB (2.4 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

2502 x 3840 px | 21.2 x 32.5 cm | 8.3 x 12.8 inches | 300dpi

Date taken:

1 August 1948

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Wroc³aw, 1948-08. Wystawa Ziem Odzyskanych trwa³a od 21 lipca do 31 paŸdziernika 1948 roku i by³a cyklem propagandowych wystaw i imprez prezentuj¹cych osi¹gniêcia Polski w odbudowie ziem uzyskanych przez RP po II wojnie œwiatowej. Wystawy problemowe zorganizowano w Pawilonie Czterech Kopu³. Nz. fragment propagandowej instalacji plastycznej nt. przyjaŸni polsko-radzieckiej, prezentowanej na jednej z wystaw w Pawilonie Czterech Kopu³. mta PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Wroclaw, Aug. 1948. The Exhibition of the Regained Territories (July 21 to October 31) was a series of propaganda exhibitions and events organized to demonstrate the achievements of the Polish People's Republic in the rebuilding of the territories incorporated into Poland after World War II. Problem exhibitions were organized in the Four Dome Pavilion. Pictured: a fragment of a propaganda artistic installation on Polish-Soviet friendship, presented at an exhibition in the Four Dome Pavilion. mta PAP

Save up to 70% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts