Wroc³aw 06.1973. Ustanowienie œwiatowego rekordu prêdkoœci na dystansie 50 000 km Fiatem 125P FSO (138,27 km/godz). Próba odby³a siê w dniach 15-30.06.1973 r. na odcinku autostrady miêdzy Wroc³awiem i Legnic¹. Rekord zosta³ oficjalnie uznany przez Miêdzynarodow¹ Federacjê Samochodow¹ (FIA). Zespó³ kierowców stanowili: Andrzej Aromañski, Jerzy Dobrzañski, Andrzej Jaroszewicz, Robert Mucha, Ryszard Nowicki, Franciszek Postawka, Marek Varisella i Sobies³aw Zasada - kapitan zespo³u. Nz. sêdziowie Miêdzynarodowej Federacji Samochodowej (FIA) podczas trwania zawodów. mta PAP/Chris Niedenthal Dok

Wroc³aw 06.1973. Ustanowienie œwiatowego rekordu prêdkoœci na dystansie 50 000 km Fiatem 125P FSO (138,27 km/godz). Próba odby³a siê w dniach 15-30.06.1973 r. na odcinku autostrady miêdzy Wroc³awiem i Legnic¹. Rekord zosta³ oficjalnie uznany przez Miêdzynarodow¹ Federacjê Samochodow¹ (FIA). Zespó³ kierowców stanowili: Andrzej Aromañski, Jerzy Dobrzañski, Andrzej Jaroszewicz, Robert Mucha, Ryszard Nowicki, Franciszek Postawka, Marek Varisella i Sobies³aw Zasada - kapitan zespo³u. Nz. sêdziowie Miêdzynarodowej Federacji Samochodowej (FIA) podczas trwania zawodów. mta  PAP/Chris Niedenthal    Dok Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2HAC8EK

File size:

27.9 MB (1.2 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2543 px | 32.5 x 21.5 cm | 12.8 x 8.5 inches | 300dpi

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Wroc³aw 06.1973. Ustanowienie œwiatowego rekordu prêdkoœci na dystansie 50 000 km Fiatem 125P FSO (138, 27 km/godz). Próba odby³a siê w dniach 15-30.06.1973 r. na odcinku autostrady miêdzy Wroc³awiem i Legnic¹. Rekord zosta³ oficjalnie uznany przez Miêdzynarodow¹ Federacjê Samochodow¹ (FIA). Zespó³ kierowców stanowili: Andrzej Aromañski, Jerzy Dobrzañski, Andrzej Jaroszewicz, Robert Mucha, Ryszard Nowicki, Franciszek Postawka, Marek Varisella i Sobies³aw Zasada - kapitan zespo³u. Nz. sêdziowie Miêdzynarodowej Federacji Samochodowej (FIA) podczas trwania zawodów. mta PAP/Chris Niedenthal Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Wroclaw June 1973. World's speed record setting on the 50, 000 kilometer distance by Fiat 125P FSO (138.27 km/hour). The event took place on a part of the motorway between Wroclaw and Legnica. The record has officially been acknowledge by the International Car Federation (FIA). The driver's team included: Andrzej Aromanski, Jerzy Dobrzanski, Andrzej Jaroszewicz, Robert Mucha, Ryszard Nowicki, Franciszek Postawka, Marek Varisella and Sobieslaw Zasada - the captain of the team. Pictured: FIA judges during the race. mta PAP/Chris Niedenthal Event date unknown.