W³ochy 01.1981. Delegacja Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego Solidarnoœæ na Polskim Cmentarzu Wojennym pod Monte Cassino. Nz. stoj¹: wiceprzewodnicz¹cy Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ Solidarnoœæ Ryszard Kalinowski (5L), ks. Stanis³aw Du³ak (7L), Tadeusz Mazowiecki (8L), Anna Walentynowicz (10L), przewodnicz¹cy Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ Solidarnoœæ Lech Wa³êsa (12L), Danuta Wa³êsa (13L), Kazimierz Œwitoñ (15L), Ryszard Kuœ (16L - w mundurze górniczym) oraz sekretarka Lecha Wa³êsy i dzia³aczka opozycyjnego Ruchu M³odej Polski Bo¿ena Rybicka (2P). msa PAP/Jan Morek

W³ochy 01.1981. Delegacja Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego Solidarnoœæ na Polskim Cmentarzu Wojennym pod Monte Cassino. Nz. stoj¹: wiceprzewodnicz¹cy Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ Solidarnoœæ Ryszard Kalinowski (5L), ks. Stanis³aw Du³ak (7L), Tadeusz Mazowiecki (8L), Anna Walentynowicz (10L), przewodnicz¹cy Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ Solidarnoœæ Lech Wa³êsa (12L), Danuta Wa³êsa (13L), Kazimierz Œwitoñ (15L), Ryszard Kuœ (16L - w mundurze górniczym) oraz sekretarka Lecha Wa³êsy i dzia³aczka opozycyjnego Ruchu M³odej Polski Bo¿ena Rybicka (2P). msa  PAP/Jan Morek Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H9P4G9

File size:

27.6 MB (1.2 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2515 px | 32.5 x 21.3 cm | 12.8 x 8.4 inches | 300dpi

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

W³ochy 01.1981. Delegacja Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego Solidarnoœæ na Polskim Cmentarzu Wojennym pod Monte Cassino. Nz. stoj¹: wiceprzewodnicz¹cy Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ Solidarnoœæ Ryszard Kalinowski (5L), ks. Stanis³aw Du³ak (7L), Tadeusz Mazowiecki (8L), Anna Walentynowicz (10L), przewodnicz¹cy Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ Solidarnoœæ Lech Wa³êsa (12L), Danuta Wa³êsa (13L), Kazimierz Œwitoñ (15L), Ryszard Kuœ (16L - w mundurze górniczym) oraz sekretarka Lecha Wa³êsy i dzia³aczka opozycyjnego Ruchu M³odej Polski Bo¿ena Rybicka (2P). msa PAP/Jan Morek Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Italy, January 1981. Solidarity Union delegates at the Polish Military Cemetery on Monte Cassino. Pictured (standing): Solidarity Union vicechairman Ryszard Kalinowski (5L), the Rev. Stanislaw Dulak (7L), Tadeusz Mazowiecki (8L), Anna Walentynowicz (10L), Solidarity Union leader Lech Walesa (12L), Danuta Walesa (13L), Kazimierz Switon (15L), Ryszard Kus (16L, in miner's uniform), Lech Walesa's secretary and ativist of the anti-communist Young Poland Movement Bozena Rybicka (2R). msa Event day unknown