W³ochy 01.1981. Delegacja Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego Solidarnoœæ na Polskim Cmentarzu Wojennym pod Monte Cassino. Nz. id¹ w pierwszym rzêdzie: wiceprzewodnicz¹cy Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ Solidarnoœæ Ryszard Kalinowski (1L), sekretarka Lecha Wa³êsy i dzia³aczka opozycyjnego Ruchu M³odej Polski Bo¿ena Rybicka (2L), Danuta Wa³êsa (3L), przewodnicz¹cy Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ Solidarnoœæ Lech Wa³êsa (4L), Anna Walentynowicz (5L), Kazimierz Œwitoñ (6L). W drugim rzêdzie: ksi¹dz Henryk Jankowski (w koloratce) w rozmowie z Ryszardem Kusiem (widoczne czako

W³ochy 01.1981. Delegacja Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego Solidarnoœæ na Polskim Cmentarzu Wojennym pod Monte Cassino. Nz. id¹ w pierwszym rzêdzie: wiceprzewodnicz¹cy Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ Solidarnoœæ Ryszard Kalinowski (1L), sekretarka Lecha Wa³êsy i dzia³aczka opozycyjnego Ruchu M³odej Polski Bo¿ena Rybicka (2L), Danuta Wa³êsa (3L), przewodnicz¹cy Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ Solidarnoœæ Lech Wa³êsa (4L), Anna Walentynowicz (5L), Kazimierz Œwitoñ (6L). W drugim rzêdzie: ksi¹dz Henryk Jankowski (w koloratce) w rozmowie z Ryszardem Kusiem (widoczne czako Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2HACDMJ

File size:

27.5 MB (1,005.5 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2506 px | 32.5 x 21.2 cm | 12.8 x 8.4 inches | 300dpi

Date taken:

6 June 2013

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

W³ochy 01.1981. Delegacja Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego Solidarnoœæ na Polskim Cmentarzu Wojennym pod Monte Cassino. Nz. id¹ w pierwszym rzêdzie: wiceprzewodnicz¹cy Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ Solidarnoœæ Ryszard Kalinowski (1L), sekretarka Lecha Wa³êsy i dzia³aczka opozycyjnego Ruchu M³odej Polski Bo¿ena Rybicka (2L), Danuta Wa³êsa (3L), przewodnicz¹cy Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ Solidarnoœæ Lech Wa³êsa (4L), Anna Walentynowicz (5L), Kazimierz Œwitoñ (6L). W drugim rzêdzie: ksi¹dz Henryk Jankowski (w koloratce) w rozmowie z Ryszardem Kusiem (widoczne czako górnicze). msa PAP/Jan Morek Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Italy, January 1981. Solidarity Union delegates at the Polish Military Cemetery on Monte Cassino. Pictured (in 1st row): Solidarity Union vicechairman Ryszard Kalinowski (1L), Lech Walesa's secretary and activist of the anti-communist Young Poland Movement Bozena Rybicka (2L), Danuta Walesa (3L), Solidarity Union leader Lech Walesa (4L), Anna Walentynowicz (5L), Kazimierz Switon (6L). In 2nd row: the Rev. Henryk Jankowski (in clergyman's collar) talks with Ryszard Kus (behind Walesa in miner's hat). msa PAP/Jan Morek Event day unknown