Watykan 15.01.1981. Spotkanie papie¿a Jana Paw³a II z przedstawicielami polskiej opozycji demokratycznej. Siedz¹ (w g³êbi): sekretarka Lecha Wa³êsy i dzia³aczka opozycyjnego Ruchu M³odej Polski Bo¿ena Rybicka (1L), Stanis³aw W¹do³owski (2L), Danuta Wa³êsa (4L), przewodnicz¹cy Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ Solidarnoœæ Lech Wa³esa (5L). Centralnie na zdjêciu siedzi samotnie: ks. Stanis³aw Dziwisz. Obok Ojca Œwiêtego z lewej prefekt Domu Papieskiego biskup Jacques Martin, z prawej biskup Juliusz Paetz. msa PAP/Jan Morek Vatican, 15 January 1981. Pope John Paul II meets Polish

Watykan 15.01.1981. Spotkanie papie¿a Jana Paw³a II z przedstawicielami polskiej opozycji demokratycznej. Siedz¹ (w g³êbi): sekretarka Lecha Wa³êsy i dzia³aczka opozycyjnego Ruchu M³odej Polski Bo¿ena Rybicka (1L), Stanis³aw W¹do³owski (2L), Danuta Wa³êsa (4L),  przewodnicz¹cy Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ Solidarnoœæ Lech Wa³esa (5L). Centralnie na zdjêciu siedzi samotnie: ks. Stanis³aw Dziwisz. Obok Ojca Œwiêtego z lewej prefekt Domu Papieskiego biskup Jacques Martin, z prawej biskup Juliusz Paetz. msa  PAP/Jan Morek           Vatican, 15 January 1981. Pope John Paul II meets Polish Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2HACDMH

File size:

28 MB (1.4 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2545 px | 32.5 x 21.5 cm | 12.8 x 8.5 inches | 300dpi

Date taken:

15 January 1981

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Watykan 15.01.1981. Spotkanie papie¿a Jana Paw³a II z przedstawicielami polskiej opozycji demokratycznej. Siedz¹ (w g³êbi): sekretarka Lecha Wa³êsy i dzia³aczka opozycyjnego Ruchu M³odej Polski Bo¿ena Rybicka (1L), Stanis³aw W¹do³owski (2L), Danuta Wa³êsa (4L), przewodnicz¹cy Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ Solidarnoœæ Lech Wa³esa (5L). Centralnie na zdjêciu siedzi samotnie: ks. Stanis³aw Dziwisz. Obok Ojca Œwiêtego z lewej prefekt Domu Papieskiego biskup Jacques Martin, z prawej biskup Juliusz Paetz. msa PAP/Jan Morek Vatican, 15 January 1981. Pope John Paul II meets Polish anti-communist oppositionists. Pictured left: Lech Walesa's secretary and activist in the anti-communist Young Poland Movement Bozena Rybicka (1L), Stanislaw Wadolowski (2L), Danuta Walesa (4L), Solidarity Union leader Lech Walesa (5L). Seated in centre (alone): the Rev. Stanislaw Dziwisz. msa PAP/Jan Morek