Warszawa, 1998. Jesieni¹ 1998 r. na ekrany polskich kin wszed³ film Adriana Lyne'a "Lolita", nakrêcony wed³ug g³oœnej powieœci Vladimira Nabokova. W Warszawie, a tak¿e w innych miastach, na plakatach reklamujacych film pojawi³y siê napisy "Won", "Zdj¹æ z ekranu" czy "Doœæ". N/z napis "NIE!" na plakacie filmowym na Krakowskim Przedmieœciu w Warszawie. (kru) PAP/Jacek Turczyk ***Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony*** Warsaw, autum, 1998. Adrian Lyne's film "Lolita", based on the famous novel by Vladimir Nabokov, caused protests in Poland. Pictured: the words "No!" on a poster for a film

Warszawa, 1998. Jesieni¹ 1998 r. na ekrany polskich kin wszed³ film Adriana Lyne'a "Lolita", nakrêcony wed³ug g³oœnej powieœci Vladimira Nabokova. W Warszawie, a tak¿e w innych miastach, na plakatach reklamujacych film pojawi³y siê napisy "Won", "Zdj¹æ z ekranu" czy "Doœæ". N/z napis "NIE!" na  plakacie filmowym na Krakowskim Przedmieœciu w Warszawie. (kru) PAP/Jacek Turczyk ***Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony***      Warsaw, autum, 1998. Adrian Lyne's film "Lolita", based on the famous novel by Vladimir Nabokov, caused protests in Poland. Pictured: the words "No!" on a poster for a film Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2HAE7TC

File size:

7.5 MB (332.2 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1646 x 1592 px | 27.9 x 27 cm | 11 x 10.6 inches | 150dpi

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Warszawa, 1998. Jesieni¹ 1998 r. na ekrany polskich kin wszed³ film Adriana Lyne'a "Lolita", nakrêcony wed³ug g³oœnej powieœci Vladimira Nabokova. W Warszawie, a tak¿e w innych miastach, na plakatach reklamujacych film pojawi³y siê napisy "Won", "Zdj¹æ z ekranu" czy "Doœæ". N/z napis "NIE!" na plakacie filmowym na Krakowskim Przedmieœciu w Warszawie. (kru) PAP/Jacek Turczyk ***Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony*** Warsaw, autum, 1998. Adrian Lyne's film "Lolita", based on the famous novel by Vladimir Nabokov, caused protests in Poland. Pictured: the words "No!" on a poster for a film "Lolita", in Warsaw center. (kru) PAP/Jacek Turczyk ***Event date unknown***

Save up to 70% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts