Warszawa, 1948-12. Za³oga Pañstwowych Zak³adów Elektrotechnicznych na warszawskim Grochowie zobowi¹za³a siê uczciæ Kongres Zjednoczeniowy PPR i PPS wzmo¿on¹ prac¹ oraz przekroczeniem planu produkcji. Fabryka (d. Bracia Borkowscy Zak³ady Elektrotechniczne S. A., ulica Grochowska 306/308) produkuje m.in.: domowe urz¹dzenia grzewcze (elektryczne czajniki i ¿elazka) oraz sprzêt i osprzêt oœwietleniowy (lampy, ¿yrandole, os³ony, izolatory). Nz. sekretarka w Biurze Dyrekcji zak³adów. mta PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Warsaw, Dec. 1948. The staff of State Electrotechnical Plant

Warszawa, 1948-12. Za³oga Pañstwowych Zak³adów Elektrotechnicznych na warszawskim Grochowie zobowi¹za³a siê uczciæ Kongres Zjednoczeniowy PPR i PPS wzmo¿on¹ prac¹ oraz przekroczeniem planu produkcji. Fabryka (d. Bracia Borkowscy Zak³ady Elektrotechniczne S. A., ulica Grochowska 306/308) produkuje m.in.: domowe urz¹dzenia grzewcze (elektryczne czajniki i ¿elazka) oraz sprzêt i osprzêt oœwietleniowy (lampy, ¿yrandole, os³ony, izolatory). Nz. sekretarka w Biurze Dyrekcji zak³adów. mta  PAP    Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.      Warsaw, Dec. 1948. The staff of State Electrotechnical Plant Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H9NJHY

File size:

27.9 MB (2.4 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

2539 x 3840 px | 21.5 x 32.5 cm | 8.5 x 12.8 inches | 300dpi

Date taken:

1 December 1948

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Warszawa, 1948-12. Za³oga Pañstwowych Zak³adów Elektrotechnicznych na warszawskim Grochowie zobowi¹za³a siê uczciæ Kongres Zjednoczeniowy PPR i PPS wzmo¿on¹ prac¹ oraz przekroczeniem planu produkcji. Fabryka (d. Bracia Borkowscy Zak³ady Elektrotechniczne S. A., ulica Grochowska 306/308) produkuje m.in.: domowe urz¹dzenia grzewcze (elektryczne czajniki i ¿elazka) oraz sprzêt i osprzêt oœwietleniowy (lampy, ¿yrandole, os³ony, izolatory). Nz. sekretarka w Biurze Dyrekcji zak³adów. mta PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Warsaw, Dec. 1948. The staff of State Electrotechnical Plant in Warsaw's Grochow district made a commitment to honour the PPR and PPS Unification Congress with increased work and exceeding production plan. The factory (former Borkowski Brothers Electrotechnical Plant S. A., 306/308 Grochowska Street) produced household heating equipment (electrical kettles and irons) and lighting equipment (lamps, chandeliers, insulators). Pictured: a secretary at the factory's management office. mta PAP

Save up to 70% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts