Warszawa, 1947. Sprowadzeni do Polski zbrodniarze wojenni, cz³onkowie administracji niemieckiej w Generalnej Guberni. Pojmani przez aliantów cz³onkowie w³adz okupacyjnych zostali wydani w³adzom polskim i os¹dzeni przez Najwy¿szy Trybuna³ Narodowy (NTN). Proces odby³ siê w Warszawie w dniach 17 grudnia 1946-24 lutego 1947. Nz. stenotypiœci spisuj¹ przebieg procesu. ms PAP/Jerzy Baranowski Dok³adny miesi¹c i dzieñ wydarzenia nieustalone. Warsaw, 1947. War criminals, members of the German General-Gouvernment (part of Poland) administration brought to Poland. Captured by the Allied Forces

Warszawa, 1947. Sprowadzeni do Polski zbrodniarze wojenni, cz³onkowie administracji niemieckiej w Generalnej Guberni. Pojmani przez aliantów cz³onkowie w³adz okupacyjnych zostali wydani w³adzom polskim i os¹dzeni przez Najwy¿szy Trybuna³ Narodowy (NTN). Proces odby³ siê w Warszawie w dniach 17 grudnia 1946-24 lutego 1947. Nz. stenotypiœci spisuj¹ przebieg procesu. ms  PAP/Jerzy Baranowski    Dok³adny miesi¹c i dzieñ wydarzenia nieustalone.      Warsaw, 1947. War criminals, members of the German General-Gouvernment (part of Poland) administration brought to Poland. Captured by the Allied Forces Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H90CDJ

File size:

7.8 MB (419.4 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

2048 x 1337 px | 34.7 x 22.6 cm | 13.7 x 8.9 inches | 150dpi

Date taken:

1 January 1947

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Warszawa, 1947. Sprowadzeni do Polski zbrodniarze wojenni, cz³onkowie administracji niemieckiej w Generalnej Guberni. Pojmani przez aliantów cz³onkowie w³adz okupacyjnych zostali wydani w³adzom polskim i os¹dzeni przez Najwy¿szy Trybuna³ Narodowy (NTN). Proces odby³ siê w Warszawie w dniach 17 grudnia 1946-24 lutego 1947. Nz. stenotypiœci spisuj¹ przebieg procesu. ms PAP/Jerzy Baranowski Dok³adny miesi¹c i dzieñ wydarzenia nieustalone. Warsaw, 1947. War criminals, members of the German General-Gouvernment (part of Poland) administration brought to Poland. Captured by the Allied Forces the Nazi occupation authorities of this part of Poland were transfered to the Polish authorities and judged by the State Highest Tribunal. The trial took place in Warsaw from December 17, 1946 to February 24, 1947. Pictured: stenographers taking minutes from the trial. ms PAP/Jerzy Baranowski