Warszawa, 1947. Sprowadzeni do Polski zbrodniarze wojenni, cz³onkowie administracji niemieckiej w Generalnej Guberni. Pojmani przez aliantów cz³onkowie w³adz okupacyjnych zostali wydani w³adzom polskim i os¹dzeni przez Najwy¿szy Trybuna³ Narodowy (NTN). Proces odby³ siê w Warszawie w dniach 17 grudnia 1946-24 lutego 1947. Nz. oskar¿ony gubernator okrêgu warszawskiego w okresie okupacji Ludwig Fischer na sali s¹dowej (stoi za ³aw¹ obroñców). ms PAP/Jerzy Baranowski Dok³adny miesi¹c i dzieñ wydarzenia nieustalone. Warsaw, 1947. War criminals, members of the German General-Gouvernment (p

Warszawa, 1947. Sprowadzeni do Polski zbrodniarze wojenni, cz³onkowie administracji niemieckiej w Generalnej Guberni. Pojmani przez aliantów cz³onkowie w³adz okupacyjnych zostali wydani w³adzom polskim i os¹dzeni przez Najwy¿szy Trybuna³ Narodowy (NTN). Proces odby³ siê w Warszawie w dniach 17 grudnia 1946-24 lutego 1947. Nz. oskar¿ony gubernator okrêgu warszawskiego w okresie okupacji Ludwig Fischer na sali s¹dowej (stoi za ³aw¹ obroñców). ms  PAP/Jerzy Baranowski    Dok³adny miesi¹c i dzieñ wydarzenia nieustalone.      Warsaw, 1947. War criminals, members of the German General-Gouvernment (p Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H90CBE

File size:

7.7 MB (470.3 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

2048 x 1307 px | 34.7 x 22.1 cm | 13.7 x 8.7 inches | 150dpi

Date taken:

1 January 1947

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Warszawa, 1947. Sprowadzeni do Polski zbrodniarze wojenni, cz³onkowie administracji niemieckiej w Generalnej Guberni. Pojmani przez aliantów cz³onkowie w³adz okupacyjnych zostali wydani w³adzom polskim i os¹dzeni przez Najwy¿szy Trybuna³ Narodowy (NTN). Proces odby³ siê w Warszawie w dniach 17 grudnia 1946-24 lutego 1947. Nz. oskar¿ony gubernator okrêgu warszawskiego w okresie okupacji Ludwig Fischer na sali s¹dowej (stoi za ³aw¹ obroñców). ms PAP/Jerzy Baranowski Dok³adny miesi¹c i dzieñ wydarzenia nieustalone. Warsaw, 1947. War criminals, members of the German General-Gouvernment (part of Poland) administration brought to Poland. Captured by the Allied Forces the Nazi occupation authorities of this part of Poland were transfered to the Polish authorities and judged by the State Highest Tribunal. The trial took place in Warsaw on Cecember 17, 1946 and February 24, 1947. Pictured: defendant, Governor of Warsaw district during WW2 Ludwig Fischer in the courtroom (standing behind the defender's dock. ms PAP/Jerzy Baranowski