Warszawa, 1946-05-25. Sprowadzenie do Polski zbrodniarzy wojennych, cz³onków administracji niemieckiej w Generalnej Guberni. Pojmani przez aliantów cz³onkowie w³adz okupacyjnych zostali wydani w³adzom polskim i os¹dzeni przez Najwy¿szy Trybuna³ Narodowy (NTN). Proces odby³ siê w Warszawie w dniach 17 grudnia 1946-24 lutego 1947. Nz. eskortowani wiêŸniowie wysiadaj¹ z samolotu wojskowego. Josef Buehler, szef rz¹du Generalnego Gubernatorstwa i zastêpca Generalnego Gubernatora Hansa Franka. po/ms PAP/Stanis³aw D¹browiecki Warsaw, May 25, 1946. War criminals and members of the German authori

Warszawa, 1946-05-25. Sprowadzenie do Polski zbrodniarzy wojennych, cz³onków administracji niemieckiej w Generalnej Guberni. Pojmani przez aliantów cz³onkowie w³adz okupacyjnych zostali wydani w³adzom polskim i os¹dzeni przez Najwy¿szy Trybuna³ Narodowy (NTN). Proces odby³ siê w Warszawie w dniach 17 grudnia 1946-24 lutego 1947. Nz. eskortowani wiêŸniowie wysiadaj¹ z samolotu wojskowego. Josef Buehler, szef rz¹du Generalnego Gubernatorstwa i zastêpca Generalnego Gubernatora Hansa Franka. po/ms  PAP/Stanis³aw D¹browiecki      Warsaw, May 25, 1946. War criminals and members of the German authori Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H8Y1DR

File size:

7.8 MB (576.6 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1334 x 2048 px | 22.6 x 34.7 cm | 8.9 x 13.7 inches | 150dpi

Date taken:

25 May 1946

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Warszawa, 1946-05-25. Sprowadzenie do Polski zbrodniarzy wojennych, cz³onków administracji niemieckiej w Generalnej Guberni. Pojmani przez aliantów cz³onkowie w³adz okupacyjnych zostali wydani w³adzom polskim i os¹dzeni przez Najwy¿szy Trybuna³ Narodowy (NTN). Proces odby³ siê w Warszawie w dniach 17 grudnia 1946-24 lutego 1947. Nz. eskortowani wiêŸniowie wysiadaj¹ z samolotu wojskowego. Josef Buehler, szef rz¹du Generalnego Gubernatorstwa i zastêpca Generalnego Gubernatora Hansa Franka. po/ms PAP/Stanis³aw D¹browiecki Warsaw, May 25, 1946. War criminals and members of the German authorities of the General Gouvernement are brought to Poland. Captured by the allied forces they were conveyed to the Polish authorities and judged by the Highest National Tribunal (NTN). The trial took place in Warsaw on December 17, 1946 and February 24, 1947. Pictured: Josef Buehler, head of the General Gouvernement government and deputy of the General Governor Hans Frank. po/ms PAP/Stanislaw Dabrowiecki