Warszawa, 1946-05-09. Uroczystoœæ wrêczenia Medalu Zwyciêstwa i Wolnoœci 1945, ustanowionego dekretem Rady Ministrów zatwierdzonym przez KRN z dnia 26 paŸdziernika 1945 roku. Z okazji pierwszej rocznicy zakoñczenia II wojny œwiatowej Edward Osóbka-Morawski dekoruje medalem osoby, które przyczyni³y siê do zwyciêstwa nad faszyzmem hitlerowskim w okresie wojny 1939-1945. po/gr PAP/Karol Szczeciñski Warsaw, May 9, 1946. The ceremony of granting the 1945 Victory and Freedom Medal, established by a decree of the Council of Ministers and approved by the Polish National Council KRN on October 26

Warszawa, 1946-05-09. Uroczystoœæ wrêczenia Medalu Zwyciêstwa i Wolnoœci 1945, ustanowionego dekretem Rady Ministrów zatwierdzonym przez KRN z dnia 26 paŸdziernika 1945 roku. Z okazji pierwszej rocznicy zakoñczenia II wojny œwiatowej Edward Osóbka-Morawski dekoruje medalem osoby, które przyczyni³y siê do zwyciêstwa nad faszyzmem hitlerowskim w okresie wojny 1939-1945. po/gr  PAP/Karol Szczeciñski      Warsaw, May 9, 1946. The ceremony of granting the 1945 Victory and Freedom Medal, established by a decree of the Council of Ministers and approved by the Polish National Council KRN on October 26 Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H8WKPE

File size:

7.8 MB (318.9 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

2048 x 1339 px | 34.7 x 22.7 cm | 13.7 x 8.9 inches | 150dpi

Date taken:

6 March 2012

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Warszawa, 1946-05-09. Uroczystoœæ wrêczenia Medalu Zwyciêstwa i Wolnoœci 1945, ustanowionego dekretem Rady Ministrów zatwierdzonym przez KRN z dnia 26 paŸdziernika 1945 roku. Z okazji pierwszej rocznicy zakoñczenia II wojny œwiatowej Edward Osóbka-Morawski dekoruje medalem osoby, które przyczyni³y siê do zwyciêstwa nad faszyzmem hitlerowskim w okresie wojny 1939-1945. po/gr PAP/Karol Szczeciñski Warsaw, May 9, 1946. The ceremony of granting the 1945 Victory and Freedom Medal, established by a decree of the Council of Ministers and approved by the Polish National Council KRN on October 26, 1945. Pictured: on the 1st anniversary of WW2 end Edward Osobka-Morawski decorates with the medal people who contributed to the victory over German Nazism between 1939 and 1945. po/gr PAP/Karol Szczecinski