Warszawa, 1946-05-09. Uroczystoœæ wrêczenia Medalu Zwyciêstwa i Wolnoœci 1945, ustanowionego dekretem Rady Ministrów zatwierdzonym przez KRN z dnia 26 paŸdziernika 1945 roku. Z okazji pierwszej rocznicy zakoñczenia II wojny œwiatowej Edward Osóbka-Morawski dekoruje medalem osoby, które przyczyni³y siê do zwyciêstwa nad faszyzmem hitlerowskim w okresie wojny 1939-1945. Nz. sekretarka Boles³awa Bieruta Wanda Górska. po/gr PAP/Karol Szczeciñski Warsaw, May 9, 1946. The ceremony of granting the 1945 Victory and Freedom Medal, established by a decree of the Council of Ministers and approved b

Warszawa, 1946-05-09. Uroczystoœæ wrêczenia Medalu Zwyciêstwa i Wolnoœci 1945, ustanowionego dekretem Rady Ministrów zatwierdzonym przez KRN z dnia 26 paŸdziernika 1945 roku. Z okazji pierwszej rocznicy zakoñczenia II wojny œwiatowej Edward Osóbka-Morawski dekoruje medalem osoby, które przyczyni³y siê do zwyciêstwa nad faszyzmem hitlerowskim w okresie wojny 1939-1945. Nz. sekretarka Boles³awa Bieruta Wanda Górska. po/gr  PAP/Karol Szczeciñski      Warsaw, May 9, 1946. The ceremony of granting the 1945 Victory and Freedom Medal, established by a decree of the Council of Ministers and approved b Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H8WKM2

File size:

7.7 MB (321.5 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

2045 x 1318 px | 34.6 x 22.3 cm | 13.6 x 8.8 inches | 150dpi

Date taken:

9 May 1946

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Warszawa, 1946-05-09. Uroczystoœæ wrêczenia Medalu Zwyciêstwa i Wolnoœci 1945, ustanowionego dekretem Rady Ministrów zatwierdzonym przez KRN z dnia 26 paŸdziernika 1945 roku. Z okazji pierwszej rocznicy zakoñczenia II wojny œwiatowej Edward Osóbka-Morawski dekoruje medalem osoby, które przyczyni³y siê do zwyciêstwa nad faszyzmem hitlerowskim w okresie wojny 1939-1945. Nz. sekretarka Boles³awa Bieruta Wanda Górska. po/gr PAP/Karol Szczeciñski Warsaw, May 9, 1946. The ceremony of granting the 1945 Victory and Freedom Medal, established by a decree of the Council of Ministers and approved by the Polish National Council KRN on October 26, 1945. Pictured: on the 1st anniversary of WW2 end Edward Osobka-Morawski decorates with the medal people who contributed to the victory over German Nazism between 1939 and 1945. po/gr PAP/Karol Szczecinski