Warszawa 14.06.1987. III pielgrzymka papie¿a Jana Paw³a II do Polski. Po¿egnanie Ojca Œwiêtego na lotnisku wojskowym Okêcie. Nz. m.in. szef protoko³u dyplomatycznego Roman Czy¿ycki (1L), przewodnicz¹cy Rady Pañstwa genera³ Wojciech Jaruzelski (2L), prymas Polski kardyna³ Józef Glemp (2L), osobisty sekretarz papie¿a ksi¹dz Stanis³aw Dziwisz (1L). ka PAP/Jan Morek Warsaw, 8 June 1987. Pope John Paul II leaves Okecie Military Airport after his third pilgrimage to Poland. Pictured: head of the diplomatic protocol Roman Czyzycki, Polish Head of State General Wojciech Jaruzelski (2R), Catho

Warszawa 14.06.1987. III pielgrzymka papie¿a Jana Paw³a II do Polski. Po¿egnanie Ojca Œwiêtego na lotnisku wojskowym Okêcie. Nz. m.in. szef protoko³u dyplomatycznego Roman Czy¿ycki (1L), przewodnicz¹cy Rady Pañstwa genera³ Wojciech Jaruzelski (2L), prymas Polski kardyna³ Józef Glemp (2L), osobisty sekretarz papie¿a ksi¹dz Stanis³aw Dziwisz (1L). ka  PAP/Jan Morek         Warsaw, 8 June 1987. Pope John Paul II leaves Okecie Military Airport after his third pilgrimage to Poland. Pictured: head of the diplomatic protocol Roman Czyzycki, Polish Head of State General Wojciech Jaruzelski (2R), Catho Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H9GYTR

File size:

27.3 MB (1.3 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2485 px | 32.5 x 21 cm | 12.8 x 8.3 inches | 300dpi

Date taken:

14 June 1987

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Warszawa 14.06.1987. III pielgrzymka papie¿a Jana Paw³a II do Polski. Po¿egnanie Ojca Œwiêtego na lotnisku wojskowym Okêcie. Nz. m.in. szef protoko³u dyplomatycznego Roman Czy¿ycki (1L), przewodnicz¹cy Rady Pañstwa genera³ Wojciech Jaruzelski (2L), prymas Polski kardyna³ Józef Glemp (2L), osobisty sekretarz papie¿a ksi¹dz Stanis³aw Dziwisz (1L). ka PAP/Jan Morek Warsaw, 8 June 1987. Pope John Paul II leaves Okecie Military Airport after his third pilgrimage to Poland. Pictured: head of the diplomatic protocol Roman Czyzycki, Polish Head of State General Wojciech Jaruzelski (2R), Catholic Primate Cardinal Jozef Glemp (2L) and John Paul II's personal secretary, the Rev. Stanislaw Dziwisz (1L). ka PAP/Jan Morek