Warszawa 08.11.1993. S¹d Wojewódzki, pocz¹tek procesu o ochronê dóbr osobistych wytoczony przez Wies³awa Chrzanowskiego Niezale¿nemu Wydawnictwu Polskiemu (Gazecie Polskiej). Redaktor Naczelny GP Piotr Wierzbicki odpowiada za opublikowanie listy konfidentów, tzw. listy Macierewicza. Nz. zeznaj¹cy jako œwiadek minister spraw wewnêtrzych Andrzej Milczanowski (3L) odmówi³ z³o¿enia wyjaœnieñ. Na ³awie oskar¿onych Piotr Wierzbicki (2L) mw PAP/Adam Urbanek Warsaw 8 November 1993. A regional court. A defamation of character suit brought by Wieslaw Chrzanowski against the Independent Publishi

Warszawa 08.11.1993. S¹d Wojewódzki, pocz¹tek procesu o ochronê dóbr osobistych wytoczony przez Wies³awa Chrzanowskiego Niezale¿nemu Wydawnictwu Polskiemu (Gazecie Polskiej). Redaktor Naczelny GP Piotr Wierzbicki odpowiada za opublikowanie listy konfidentów, tzw. listy Macierewicza. Nz. zeznaj¹cy jako œwiadek minister spraw wewnêtrzych Andrzej Milczanowski (3L) odmówi³ z³o¿enia wyjaœnieñ. Na ³awie oskar¿onych Piotr Wierzbicki (2L) mw  PAP/Adam Urbanek         Warsaw 8 November 1993. A regional court. A defamation of character suit brought by Wieslaw Chrzanowski against the Independent Publishi Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2HADNC1

File size:

27.7 MB (1,019.4 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2517 px | 32.5 x 21.3 cm | 12.8 x 8.4 inches | 300dpi

Date taken:

8 November 1993

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Warszawa 08.11.1993. S¹d Wojewódzki, pocz¹tek procesu o ochronê dóbr osobistych wytoczony przez Wies³awa Chrzanowskiego Niezale¿nemu Wydawnictwu Polskiemu (Gazecie Polskiej). Redaktor Naczelny GP Piotr Wierzbicki odpowiada za opublikowanie listy konfidentów, tzw. listy Macierewicza. Nz. zeznaj¹cy jako œwiadek minister spraw wewnêtrzych Andrzej Milczanowski (3L) odmówi³ z³o¿enia wyjaœnieñ. Na ³awie oskar¿onych Piotr Wierzbicki (2L) mw PAP/Adam Urbanek Warsaw 8 November 1993. A regional court. A defamation of character suit brought by Wieslaw Chrzanowski against the Independent Publishing House (Gazeta Polska daily). Gazeta Polska editor-in-chief Piotr Wierzbicki published a list of communist era secret police collaborators, so-called Macierewicz list. Pictured: witness Interior Minister Andrzej Milczanowski (3L) refused to testify. In the dock Piotr Wierzbicki (2L). mw PAP/Adam Urbanek