Sztuka ludowa w Polsce . Wiz. 342.1. Odrzwia z bó?nicy w Gwoidzcu pod Ko?omyj?. — 2. Profil tych odrzwi. —3. Szczegó?^spodu tych?eodrzwi. — 4. Odrzwia do sionlii zewn?trznej bó?nicy w Gwoi-dzcu. — 5. Odrzwia bó?nicy w Chodorowie (Galicya wschodnia). — 6. Przekrój pro-filu tych?e odrzwi. — 7. Odrzwia zewn?trzne tej?e bó?nicy. wo?a?y ozdob? ko?kow?, tak powszechn? niegdy? w Polsce i dzi-siaj najsilniej zachowan? na Podhalu. Najpó?niejszem za? jest na?ladowanie form renesansu w?o-skiego, przez przybite profilowane deseczki. Przy sposobno?ci tej przytaczamy szereg ko?ków rozmaiciezdobionych z rozm

Sztuka ludowa w Polsce . Wiz. 342.1. Odrzwia z bó?nicy w Gwoidzcu pod Ko?omyj?. — 2. Profil tych odrzwi. —3. Szczegó?^spodu tych?eodrzwi. — 4. Odrzwia do sionlii zewn?trznej bó?nicy w Gwoi-dzcu. — 5. Odrzwia bó?nicy w Chodorowie (Galicya wschodnia). — 6. Przekrój pro-filu tych?e odrzwi. — 7. Odrzwia zewn?trzne tej?e bó?nicy. wo?a?y ozdob? ko?kow?, tak powszechn? niegdy? w Polsce i dzi-siaj najsilniej zachowan? na Podhalu. Najpó?niejszem za? jest na?ladowanie form renesansu w?o-skiego, przez przybite profilowane deseczki. Przy sposobno?ci tej przytaczamy szereg ko?ków rozmaiciezdobionych z rozm Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

The Reading Room / Alamy Stock Photo

Image ID:

2ANHEK7

File size:

7.1 MB (385.4 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1474 x 1695 px | 25 x 28.7 cm | 9.8 x 11.3 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Sztuka ludowa w Polsce . Wiz. 342.1. Odrzwia z bó?nicy w Gwoidzcu pod Ko?omyj?. — 2. Profil tych odrzwi. —3. Szczegó?^spodu tych?eodrzwi. — 4. Odrzwia do sionlii zewn?trznej bó?nicy w Gwoi-dzcu. — 5. Odrzwia bó?nicy w Chodorowie (Galicya wschodnia). — 6. Przekrój pro-filu tych?e odrzwi. — 7. Odrzwia zewn?trzne tej?e bó?nicy. wo?a?y ozdob? ko?kow?, tak powszechn? niegdy? w Polsce i dzi-siaj najsilniej zachowan? na Podhalu. Najpó?niejszem za? jest na?ladowanie form renesansu w?o-skiego, przez przybite profilowane deseczki. Przy sposobno?ci tej przytaczamy szereg ko?ków rozmaiciezdobionych z rozmaitych cz??ci Polski. Szczególnie ciekawe s? d?wirza same. Z pocz?tku sk?ada?y si? one z desek przybitych ko?kami do — 492 — ?at poprzecznych poziomych albo uko?nych na krzy? po?o?onychod wewn?trz chaty. Poniewa? istniej?ce szpary nie chroni?y przedskutkami niepogody, przeto musiano postara? si? o drug? warstw?. Wiz. 343.Zakopane. Odrzwia i d?wirze s?oneczl<owe chaty góralskiej (rys. St. Witkiewicza. Wis?a).

Save up to 70% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts