Sztuka ludowa w Polsce . Wiz. 150.Szczegó?y sk?adowe c?iaty podolslciej.1. S?up z p?atw? i zastrza?ami. — 2. Zaci?cie okapu przy drzwiacli i oknac?i.3. Motyw ??czenia s?upa z [p?atw?. — 4. Wype?nienie kuk?ami ze strony ?cian.5. Wype?nienie plecionk? koszow? ?cian.. —^-jw-^^^ Wiz. 151.Stara chata bli?niacza z Kni?iinina pod Stanis?awowem (zdj?cie autora). i zastrza?ami na?o?onymi i zako?kowanymi. Pró?ne miejsce mi?dzys?upami wype?nia si? wedle starszych koszowych tradycyi, koszemz pr?tów wyplatanym i wylepia si? glin?. W szopach i stodo?achsam kosz, jak to wiemy z rozdzia?u o Koszowcach, zupe?n

Sztuka ludowa w Polsce . Wiz. 150.Szczegó?y sk?adowe c?iaty podolslciej.1. S?up z p?atw? i zastrza?ami. — 2. Zaci?cie okapu przy drzwiacli i oknac?i.3. Motyw ??czenia s?upa z [p?atw?. — 4. Wype?nienie kuk?ami ze strony ?cian.5. Wype?nienie plecionk? koszow? ?cian.. —^-jw-^^^ Wiz. 151.Stara chata bli?niacza z Kni?iinina pod Stanis?awowem (zdj?cie autora). i zastrza?ami na?o?onymi i zako?kowanymi. Pró?ne miejsce mi?dzys?upami wype?nia si? wedle starszych koszowych tradycyi, koszemz pr?tów wyplatanym i wylepia si? glin?. W szopach i stodo?achsam kosz, jak to wiemy z rozdzia?u o Koszowcach, zupe?n Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

The Reading Room / Alamy Stock Photo

Image ID:

2AWG9AN

File size:

7.1 MB (322.5 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

2046 x 1221 px | 34.6 x 20.7 cm | 13.6 x 8.1 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Sztuka ludowa w Polsce . Wiz. 150.Szczegó?y sk?adowe c?iaty podolslciej.1. S?up z p?atw? i zastrza?ami. — 2. Zaci?cie okapu przy drzwiacli i oknac?i.3. Motyw ??czenia s?upa z [p?atw?. — 4. Wype?nienie kuk?ami ze strony ?cian.5. Wype?nienie plecionk? koszow? ?cian.. —^-jw-^^^ Wiz. 151.Stara chata bli?niacza z Kni?iinina pod Stanis?awowem (zdj?cie autora). i zastrza?ami na?o?onymi i zako?kowanymi. Pró?ne miejsce mi?dzys?upami wype?nia si? wedle starszych koszowych tradycyi, koszemz pr?tów wyplatanym i wylepia si? glin?. W szopach i stodo?achsam kosz, jak to wiemy z rozdzia?u o Koszowcach, zupe?nie wy- 331 starcza. Równie? powrós?o ze s?omy, jako odpadeli rolniczej wy-twórczo?ci, z glin? zmieszany, oplata równie? paliki, tworz?c ?cian?wa?kowan? chaty. W ogóle glina, a nawet kamie? cz??ciowobywa w tym sposobie budowania szczególnie u?ywany; dalekow wi?kszym stopniu ni? w budownictwie le?nem. Dach z czterech stron pocz?tkowo spadzisty, jest pokrytystrzech? ze s?omy, to k?osami albo pniem na dó?, tworz?c zna-mienne wzorzyste cieniuj?ce si? schody. U ko?ca kalenicy nie-wielki dymnik jest cz?sto ju? w zanikaj?cej postaci. Nie wiele on

Save up to 70% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts