Sztuka ludowa w Polsce . 9 10 Wiz. 143. 1. Odrzwia i drzwi z Tuchli (zdj?cie Izydora Kopernickiego. Wis?a). — 2. Odrzwia cerkwi ze starej Soli (zdj?cie autora). — 3, 4, 5, 6. Okroj? odrzwi z Tylicza (zdj?cie Gersona). — 7. Odrzwia stodo?y (zdj?cie G??bockiego) Królestwo Polskie. celem rozwoju spo?ecznego nie mo?e ju? by? ?ycie ch?opskie poch?opsku poj?te. Nikt w chacie bodajby najwy?szego zagrodowego typu nasta?e mieszka? ju? nie b?dzie. — 321 — Potrzeby wy?szych klas dzi? znacznie przeros?y zakres pra-gnie? ?yciowych ch?opskich i ?adne teorye To?stojów, ch?opskiegona wskro? spo?ecze?stwa napo

Sztuka ludowa w Polsce . 9 10 Wiz. 143. 1. Odrzwia i drzwi z Tuchli (zdj?cie Izydora Kopernickiego. Wis?a). — 2. Odrzwia cerkwi ze starej Soli (zdj?cie autora). — 3, 4, 5, 6. Okroj? odrzwi z Tylicza (zdj?cie Gersona). — 7. Odrzwia stodo?y (zdj?cie G??bockiego) Królestwo Polskie. celem rozwoju spo?ecznego nie mo?e ju? by? ?ycie ch?opskie poch?opsku poj?te. Nikt w chacie bodajby najwy?szego zagrodowego typu nasta?e mieszka? ju? nie b?dzie. — 321 — Potrzeby wy?szych klas dzi? znacznie przeros?y zakres pra-gnie? ?yciowych ch?opskich i ?adne teorye To?stojów, ch?opskiegona wskro? spo?ecze?stwa napo Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

The Reading Room / Alamy Stock Photo

Image ID:

2AWGAY2

File size:

7.2 MB (414.2 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1549 x 1614 px | 26.2 x 27.3 cm | 10.3 x 10.8 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Sztuka ludowa w Polsce . 9 10 Wiz. 143. 1. Odrzwia i drzwi z Tuchli (zdj?cie Izydora Kopernickiego. Wis?a). — 2. Odrzwia cerkwi ze starej Soli (zdj?cie autora). — 3, 4, 5, 6. Okroj? odrzwi z Tylicza (zdj?cie Gersona). — 7. Odrzwia stodo?y (zdj?cie G??bockiego) Królestwo Polskie. celem rozwoju spo?ecznego nie mo?e ju? by? ?ycie ch?opskie poch?opsku poj?te. Nikt w chacie bodajby najwy?szego zagrodowego typu nasta?e mieszka? ju? nie b?dzie. — 321 — Potrzeby wy?szych klas dzi? znacznie przeros?y zakres pra-gnie? ?yciowych ch?opskich i ?adne teorye To?stojów, ch?opskiegona wskro? spo?ecze?stwa napo wrót nie stworz?. Lecz przecie? ju?dwór szlachecki, cz?sto drewniany, tysi?cem w?z?ów w uk?adziei zdobieniu z koleb? ch?opsk? zwi?zany, by? i jest cz?sto czem?wy?szem i do wytworniejszego ?ycia przystosowanem.. Wiz. 144.1. Odrzwia wsi Radlina w okolicy Kielc (Wis?a, Wawrzeniecki). — 2. Otoki drzwiw S?awkowie (Wis?a, Gerson). — 3. Odrzwia i diwirze w Nieborowie. (?owickie, W. Ger-son). — 4. To? samo z Chocho?owa (W. Gerson). W cerkwiach, ko?cio?ach, bó?nicach i domach podcieniowychmie?ci si? równie? sporo motywów, daj?cych si? u?y? do wy?-szych pragnie? ?yciowych w sztuce. Lecz chaty równie? nie pozosta?y w tyle. Nowsze badaniaznalaz?y w nich sporo materya?u, daj?cego si? doskonale u?y? przezartyst? budowniczego. Wystarczy przypatrze? si? bodaj chacie opa- DZIEJE MIESZKA? 21 — 322 — trzonej przyzb?, kryt? dachem, opartym na systemie misternie rze-zanych bierwion, aby widzie? w tej «nieborowskiej» chacie, jak j?nazywam ze wzgl?du na pochodzenie, motyw pi?kny, oryginalnyi poci?gaj?cy. Nie bez wdzi?ku s? kru?gankowe formy s?upcówi ?uków rzezanych, w chacie mazowieckiej. Ozdobnem cho? spo-kojnem jest czo?o chaty mazowieckiej i z Prus

Save up to 70% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts