Sztuka ludowa w Polsce . 3 Wiz. 44. 1) Ziemianka-kosznica przedhistoryczna (wykopalisko z Saksonji) — 2) Kosznica naPodolu (zdj?cie w?asne) — 3) Kosznica z Przemyskiego (zdj?cie w?asne). Zaporo?u, a przypadkowo zachowanym jako ?wiadectwo dawnych«koszowych» osad i koszów ziemiankowej kultury w Polsce. Przeprowadzenie rozbioru tej warstwy kulturalnej w kierunkustaro?ytniczym i ludoznawczym zajmie reszt? niniejszego rozdzia?u. Z ust?pu o Palowcach przychodzi nam powtórzy? to, co o ko-sznicach na «Terramare» parme?skiem mówi? Dr. Deecker. »Napomo?cie posypanym warstw? piasku, sta?y w porz?dkowychs

Sztuka ludowa w Polsce . 3 Wiz. 44. 1) Ziemianka-kosznica przedhistoryczna (wykopalisko z Saksonji) — 2) Kosznica naPodolu (zdj?cie w?asne) — 3) Kosznica z Przemyskiego (zdj?cie w?asne). Zaporo?u, a przypadkowo zachowanym jako ?wiadectwo dawnych«koszowych» osad i koszów ziemiankowej kultury w Polsce. Przeprowadzenie rozbioru tej warstwy kulturalnej w kierunkustaro?ytniczym i ludoznawczym zajmie reszt? niniejszego rozdzia?u. Z ust?pu o Palowcach przychodzi nam powtórzy? to, co o ko-sznicach na «Terramare» parme?skiem mówi? Dr. Deecker. »Napomo?cie posypanym warstw? piasku, sta?y w porz?dkowychs Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

The Reading Room / Alamy Stock Photo

Image ID:

2AWJAWR

File size:

7.1 MB (293.1 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

2072 x 1206 px | 35.1 x 20.4 cm | 13.8 x 8 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Sztuka ludowa w Polsce . 3 Wiz. 44. 1) Ziemianka-kosznica przedhistoryczna (wykopalisko z Saksonji) — 2) Kosznica naPodolu (zdj?cie w?asne) — 3) Kosznica z Przemyskiego (zdj?cie w?asne). Zaporo?u, a przypadkowo zachowanym jako ?wiadectwo dawnych«koszowych» osad i koszów ziemiankowej kultury w Polsce. Przeprowadzenie rozbioru tej warstwy kulturalnej w kierunkustaro?ytniczym i ludoznawczym zajmie reszt? niniejszego rozdzia?u. Z ust?pu o Palowcach przychodzi nam powtórzy? to, co o ko-sznicach na «Terramare» parme?skiem mówi? Dr. Deecker. »Napomo?cie posypanym warstw? piasku, sta?y w porz?dkowychszeregach, z chrustu plecione, glin? narzucane, s?om? lub trzcin? DZIEJE MIESZKA?. 14 — 210 — kryte budy. Tak? bud? z chrustu plecion? i okr?g?? by?a s?ynna«casa Romuli w Rzymie», a okr?g?e urny domkowe italskie, o ileto mo?na wnosi? z kszta?tów, równie? jako podobne do «casa Ro-muli>> kosznice uwa?a? nale?y. ?e kosznice wyra?one w urnach domkowych pó?n

Save up to 70% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts