Sztuka ludowa w Polsce . zz6a Jomor^. 1 Wiz. 75. •> 1. Rys poziomy odpowiadaj?cy tej?e chacie (Materya?y do etn. s?ów., Kolberg). 2. To samo z powi?lcszon? Icomor?.
RM2AWHW5BSztuka ludowa w Polsce . zz6a Jomor^. 1 Wiz. 75. •> 1. Rys poziomy odpowiadaj?cy tej?e chacie (Materya?y do etn. s?ów., Kolberg). 2. To samo z powi?lcszon? Icomor?.
Sztuka ludowa w Polsce . v^ Wiz. 249. Rys poziomy bó?nicy w Gwo?d?cu pod Ko?omyj?.1. Ganelc. — 2. Przedsionek. — 3. Sala bó?nicza z «bim?» w po?rodku. — 4. Od-dzia? dla kobiet. (Zdj?cie autora).. Wiz. 250. Bó?nica w Gwo?d?cu, p. Ko?omyjski. (Rysunek autora). — 426 — mniej wi?cej zrysowana lub opisana. W Królestwie Polskiem, na Litwie,Wo?yniu, Podolu i Galicyi tkwi? one jeszcze po ma?ych miastecz-
RM2AWE358Sztuka ludowa w Polsce . v^ Wiz. 249. Rys poziomy bó?nicy w Gwo?d?cu pod Ko?omyj?.1. Ganelc. — 2. Przedsionek. — 3. Sala bó?nicza z «bim?» w po?rodku. — 4. Od-dzia? dla kobiet. (Zdj?cie autora).. Wiz. 250. Bó?nica w Gwo?d?cu, p. Ko?omyjski. (Rysunek autora). — 426 — mniej wi?cej zrysowana lub opisana. W Królestwie Polskiem, na Litwie,Wo?yniu, Podolu i Galicyi tkwi? one jeszcze po ma?ych miastecz-
Sztuka ludowa w Polsce . Wiz. 330.Wycinanki gontowe i deszczó?kowe.1. 2. 3. Grzebienie gontowe najpospolitszego rodzaju. — 4. Wycinanka gontowaz Podhala (Gloger, Encyklopedya staropolska). — 5. 6. Grzebie? wycinanki gontowejz okolic Grybowa (zdj?cie Tadeusza Mok?owskiego). — 7. 8. 10. 11. 16. Wycinankigontowe w Galicy? wschodniej. — 12. Stara wycinanka gontowa z cerkwi ?w. Krzy?aw Drohobyczu (zdj?cie autora). — 9. 13. 14. 15. Wycinanki deszczó?kowe z rozmai-tych okolic Galicyi.
RM2ANHMBDSztuka ludowa w Polsce . Wiz. 330.Wycinanki gontowe i deszczó?kowe.1. 2. 3. Grzebienie gontowe najpospolitszego rodzaju. — 4. Wycinanka gontowaz Podhala (Gloger, Encyklopedya staropolska). — 5. 6. Grzebie? wycinanki gontowejz okolic Grybowa (zdj?cie Tadeusza Mok?owskiego). — 7. 8. 10. 11. 16. Wycinankigontowe w Galicy? wschodniej. — 12. Stara wycinanka gontowa z cerkwi ?w. Krzy?aw Drohobyczu (zdj?cie autora). — 9. 13. 14. 15. Wycinanki deszczó?kowe z rozmai-tych okolic Galicyi.
Sztuka ludowa w Polsce . 2. 3. 4. Wiz.-354. Tablica porównawcza sto?ów polskich.1. Stó? z Opatowa, (rys. Wojcieclia Gersona). — 2. Stó? z Podhala, (rys. WojciechaGersona). — 3. Stó? z LubHna, (rys. Maszy?skiego). — 4. Stó? z Podhala, (rys. Woj-ciecha Gersona, Tygodnik illustrowany i «Zdobnictwo r?kodzielnicze* Gersona).. Wiz. 355. Stó? z ornatu Kmity z r. 1505 z katedry naw kodeksie Bema (Bibl. Jagiello?ska). — 3. Wawelu. — 2. Stó? z wizerunkówStó? z izby czarnej na Podhalu.
RM2ANH69WSztuka ludowa w Polsce . 2. 3. 4. Wiz.-354. Tablica porównawcza sto?ów polskich.1. Stó? z Opatowa, (rys. Wojcieclia Gersona). — 2. Stó? z Podhala, (rys. WojciechaGersona). — 3. Stó? z LubHna, (rys. Maszy?skiego). — 4. Stó? z Podhala, (rys. Woj-ciecha Gersona, Tygodnik illustrowany i «Zdobnictwo r?kodzielnicze* Gersona).. Wiz. 355. Stó? z ornatu Kmity z r. 1505 z katedry naw kodeksie Bema (Bibl. Jagiello?ska). — 3. Wawelu. — 2. Stó? z wizerunkówStó? z izby czarnej na Podhalu.
Sztuka ludowa w Polsce . 3 Wiz. 44. 1) Ziemianka-kosznica przedhistoryczna (wykopalisko z Saksonji) — 2) Kosznica naPodolu (zdj?cie w?asne) — 3) Kosznica z Przemyskiego (zdj?cie w?asne). Zaporo?u, a przypadkowo zachowanym jako ?wiadectwo dawnych«koszowych» osad i koszów ziemiankowej kultury w Polsce. Przeprowadzenie rozbioru tej warstwy kulturalnej w kierunkustaro?ytniczym i ludoznawczym zajmie reszt? niniejszego rozdzia?u. Z ust?pu o Palowcach przychodzi nam powtórzy? to, co o ko-sznicach na «Terramare» parme?skiem mówi? Dr. Deecker. »Napomo?cie posypanym warstw? piasku, sta?y w porz?dkowychs
RM2AWJAWRSztuka ludowa w Polsce . 3 Wiz. 44. 1) Ziemianka-kosznica przedhistoryczna (wykopalisko z Saksonji) — 2) Kosznica naPodolu (zdj?cie w?asne) — 3) Kosznica z Przemyskiego (zdj?cie w?asne). Zaporo?u, a przypadkowo zachowanym jako ?wiadectwo dawnych«koszowych» osad i koszów ziemiankowej kultury w Polsce. Przeprowadzenie rozbioru tej warstwy kulturalnej w kierunkustaro?ytniczym i ludoznawczym zajmie reszt? niniejszego rozdzia?u. Z ust?pu o Palowcach przychodzi nam powtórzy? to, co o ko-sznicach na «Terramare» parme?skiem mówi? Dr. Deecker. »Napomo?cie posypanym warstw? piasku, sta?y w porz?dkowychs
Sztuka ludowa w Polsce . Wiz. 330.Wycinanki gontowe i deszczó?kowe.1. 2. 3. Grzebienie gontowe najpospolitszego rodzaju. — 4. Wycinanka gontowaz Podhala (Gloger, Encyklopedya staropolska). — 5. 6. Grzebie? wycinanki gontowejz okolic Grybowa (zdj?cie Tadeusza Mok?owskiego). — 7. 8. 10. 11. 16. Wycinankigontowe w Galicy? wschodniej. — 12. Stara wycinanka gontowa z cerkwi ?w. Krzy?aw Drohobyczu (zdj?cie autora). — 9. 13. 14. 15. Wycinanki deszczó?kowe z rozmai-tych okolic Galicyi.. Wiz. 331.Profile gotyckie okapów w budowlach drewnianych.1. Profil gotycki kamienny (Gotische Baukunst, Ungewitter).
RM2ANHK21Sztuka ludowa w Polsce . Wiz. 330.Wycinanki gontowe i deszczó?kowe.1. 2. 3. Grzebienie gontowe najpospolitszego rodzaju. — 4. Wycinanka gontowaz Podhala (Gloger, Encyklopedya staropolska). — 5. 6. Grzebie? wycinanki gontowejz okolic Grybowa (zdj?cie Tadeusza Mok?owskiego). — 7. 8. 10. 11. 16. Wycinankigontowe w Galicy? wschodniej. — 12. Stara wycinanka gontowa z cerkwi ?w. Krzy?aw Drohobyczu (zdj?cie autora). — 9. 13. 14. 15. Wycinanki deszczó?kowe z rozmai-tych okolic Galicyi.. Wiz. 331.Profile gotyckie okapów w budowlach drewnianych.1. Profil gotycki kamienny (Gotische Baukunst, Ungewitter).
Sztuka ludowa w Polsce . Wiz. 124.Chata ?otyszów-Kuronów z pó?wyspu kuro?skiego. (Zeitschrift fiir Ethnologie). DZIEJE MIESZKA?. 20 — 306 — Stosunek izby bia?ej jakote? i czarnej do komory we wszystkichtych chatach (2:1), dalej rozmiar sieni (2:1), albo (l:lj, jakote?nazwa «sien» wyra?nie na «podcie?» wskazuj?ca, tudzie? brak po-wa?y w niej, wszystko to razem domys? niniejszy wyra?nie po-twierdza (wiz. 17). To zjawisko zwi?kszenia domu, przez zestawienie jednoizbo-wych chat znanem by?o nietylko u nas. Powstanie bowiem cha-?upy z dwu chat jednoizbowych z podcieniami zauwa?yt Eilert. Wiz. 125.Ro
RM2AWGXCMSztuka ludowa w Polsce . Wiz. 124.Chata ?otyszów-Kuronów z pó?wyspu kuro?skiego. (Zeitschrift fiir Ethnologie). DZIEJE MIESZKA?. 20 — 306 — Stosunek izby bia?ej jakote? i czarnej do komory we wszystkichtych chatach (2:1), dalej rozmiar sieni (2:1), albo (l:lj, jakote?nazwa «sien» wyra?nie na «podcie?» wskazuj?ca, tudzie? brak po-wa?y w niej, wszystko to razem domys? niniejszy wyra?nie po-twierdza (wiz. 17). To zjawisko zwi?kszenia domu, przez zestawienie jednoizbo-wych chat znanem by?o nietylko u nas. Powstanie bowiem cha-?upy z dwu chat jednoizbowych z podcieniami zauwa?yt Eilert. Wiz. 125.Ro
Sztuka ludowa w Polsce . 9 10 Wiz. 143. 1. Odrzwia i drzwi z Tuchli (zdj?cie Izydora Kopernickiego. Wis?a). — 2. Odrzwia cerkwi ze starej Soli (zdj?cie autora). — 3, 4, 5, 6. Okroj? odrzwi z Tylicza (zdj?cie Gersona). — 7. Odrzwia stodo?y (zdj?cie G??bockiego) Królestwo Polskie. celem rozwoju spo?ecznego nie mo?e ju? by? ?ycie ch?opskie poch?opsku poj?te. Nikt w chacie bodajby najwy?szego zagrodowego typu nasta?e mieszka? ju? nie b?dzie. — 321 — Potrzeby wy?szych klas dzi? znacznie przeros?y zakres pra-gnie? ?yciowych ch?opskich i ?adne teorye To?stojów, ch?opskiegona wskro? spo?ecze?stwa napo
RM2AWGB2MSztuka ludowa w Polsce . 9 10 Wiz. 143. 1. Odrzwia i drzwi z Tuchli (zdj?cie Izydora Kopernickiego. Wis?a). — 2. Odrzwia cerkwi ze starej Soli (zdj?cie autora). — 3, 4, 5, 6. Okroj? odrzwi z Tylicza (zdj?cie Gersona). — 7. Odrzwia stodo?y (zdj?cie G??bockiego) Królestwo Polskie. celem rozwoju spo?ecznego nie mo?e ju? by? ?ycie ch?opskie poch?opsku poj?te. Nikt w chacie bodajby najwy?szego zagrodowego typu nasta?e mieszka? ju? nie b?dzie. — 321 — Potrzeby wy?szych klas dzi? znacznie przeros?y zakres pra-gnie? ?yciowych ch?opskich i ?adne teorye To?stojów, ch?opskiegona wskro? spo?ecze?stwa napo
Sztuka ludowa w Polsce . 9 10 Wiz. 143. 1. Odrzwia i drzwi z Tuchli (zdj?cie Izydora Kopernickiego. Wis?a). — 2. Odrzwia cerkwi ze starej Soli (zdj?cie autora). — 3, 4, 5, 6. Okroj? odrzwi z Tylicza (zdj?cie Gersona). — 7. Odrzwia stodo?y (zdj?cie G??bockiego) Królestwo Polskie. celem rozwoju spo?ecznego nie mo?e ju? by? ?ycie ch?opskie poch?opsku poj?te. Nikt w chacie bodajby najwy?szego zagrodowego typu nasta?e mieszka? ju? nie b?dzie. — 321 — Potrzeby wy?szych klas dzi? znacznie przeros?y zakres pra-gnie? ?yciowych ch?opskich i ?adne teorye To?stojów, ch?opskiegona wskro? spo?ecze?stwa napo
RM2AWGAY2Sztuka ludowa w Polsce . 9 10 Wiz. 143. 1. Odrzwia i drzwi z Tuchli (zdj?cie Izydora Kopernickiego. Wis?a). — 2. Odrzwia cerkwi ze starej Soli (zdj?cie autora). — 3, 4, 5, 6. Okroj? odrzwi z Tylicza (zdj?cie Gersona). — 7. Odrzwia stodo?y (zdj?cie G??bockiego) Królestwo Polskie. celem rozwoju spo?ecznego nie mo?e ju? by? ?ycie ch?opskie poch?opsku poj?te. Nikt w chacie bodajby najwy?szego zagrodowego typu nasta?e mieszka? ju? nie b?dzie. — 321 — Potrzeby wy?szych klas dzi? znacznie przeros?y zakres pra-gnie? ?yciowych ch?opskich i ?adne teorye To?stojów, ch?opskiegona wskro? spo?ecze?stwa napo
Sztuka ludowa w Polsce . Wiz. 123.Chata Litwinów z Litwy pruskiej. (Zeitschrift fiir Ethnologie). Wiz. 124.Chata ?otyszów-Kuronów z pó?wyspu kuro?skiego. (Zeitschrift fiir Ethnologie). DZIEJE MIESZKA?. 20 — 306 — Stosunek izby bia?ej jakote? i czarnej do komory we wszystkichtych chatach (2:1), dalej rozmiar sieni (2:1), albo (l:lj, jakote?nazwa «sien» wyra?nie na «podcie?» wskazuj?ca, tudzie? brak po-wa?y w niej, wszystko to razem domys? niniejszy wyra?nie po-twierdza (wiz. 17). To zjawisko zwi?kszenia domu, przez zestawienie jednoizbo-wych chat znanem by?o nietylko u nas. Powstanie bowiem cha
RM2AWGXWHSztuka ludowa w Polsce . Wiz. 123.Chata Litwinów z Litwy pruskiej. (Zeitschrift fiir Ethnologie). Wiz. 124.Chata ?otyszów-Kuronów z pó?wyspu kuro?skiego. (Zeitschrift fiir Ethnologie). DZIEJE MIESZKA?. 20 — 306 — Stosunek izby bia?ej jakote? i czarnej do komory we wszystkichtych chatach (2:1), dalej rozmiar sieni (2:1), albo (l:lj, jakote?nazwa «sien» wyra?nie na «podcie?» wskazuj?ca, tudzie? brak po-wa?y w niej, wszystko to razem domys? niniejszy wyra?nie po-twierdza (wiz. 17). To zjawisko zwi?kszenia domu, przez zestawienie jednoizbo-wych chat znanem by?o nietylko u nas. Powstanie bowiem cha
Sztuka ludowa w Polsce . Wiz. 150.Szczegó?y sk?adowe c?iaty podolslciej.1. S?up z p?atw? i zastrza?ami. — 2. Zaci?cie okapu przy drzwiacli i oknac?i.3. Motyw ??czenia s?upa z [p?atw?. — 4. Wype?nienie kuk?ami ze strony ?cian.5. Wype?nienie plecionk? koszow? ?cian.. —^-jw-^^^ Wiz. 151.Stara chata bli?niacza z Kni?iinina pod Stanis?awowem (zdj?cie autora). i zastrza?ami na?o?onymi i zako?kowanymi. Pró?ne miejsce mi?dzys?upami wype?nia si? wedle starszych koszowych tradycyi, koszemz pr?tów wyplatanym i wylepia si? glin?. W szopach i stodo?achsam kosz, jak to wiemy z rozdzia?u o Koszowcach, zupe?n
RM2AWG9ANSztuka ludowa w Polsce . Wiz. 150.Szczegó?y sk?adowe c?iaty podolslciej.1. S?up z p?atw? i zastrza?ami. — 2. Zaci?cie okapu przy drzwiacli i oknac?i.3. Motyw ??czenia s?upa z [p?atw?. — 4. Wype?nienie kuk?ami ze strony ?cian.5. Wype?nienie plecionk? koszow? ?cian.. —^-jw-^^^ Wiz. 151.Stara chata bli?niacza z Kni?iinina pod Stanis?awowem (zdj?cie autora). i zastrza?ami na?o?onymi i zako?kowanymi. Pró?ne miejsce mi?dzys?upami wype?nia si? wedle starszych koszowych tradycyi, koszemz pr?tów wyplatanym i wylepia si? glin?. W szopach i stodo?achsam kosz, jak to wiemy z rozdzia?u o Koszowcach, zupe?n
Sztuka ludowa w Polsce . Wiz. 342.1. Odrzwia z bó?nicy w Gwoidzcu pod Ko?omyj?. — 2. Profil tych odrzwi. —3. Szczegó?^spodu tych?eodrzwi. — 4. Odrzwia do sionlii zewn?trznej bó?nicy w Gwoi-dzcu. — 5. Odrzwia bó?nicy w Chodorowie (Galicya wschodnia). — 6. Przekrój pro-filu tych?e odrzwi. — 7. Odrzwia zewn?trzne tej?e bó?nicy. wo?a?y ozdob? ko?kow?, tak powszechn? niegdy? w Polsce i dzi-siaj najsilniej zachowan? na Podhalu. Najpó?niejszem za? jest na?ladowanie form renesansu w?o-skiego, przez przybite profilowane deseczki. Przy sposobno?ci tej przytaczamy szereg ko?ków rozmaiciezdobionych z rozm
RM2ANHEK7Sztuka ludowa w Polsce . Wiz. 342.1. Odrzwia z bó?nicy w Gwoidzcu pod Ko?omyj?. — 2. Profil tych odrzwi. —3. Szczegó?^spodu tych?eodrzwi. — 4. Odrzwia do sionlii zewn?trznej bó?nicy w Gwoi-dzcu. — 5. Odrzwia bó?nicy w Chodorowie (Galicya wschodnia). — 6. Przekrój pro-filu tych?e odrzwi. — 7. Odrzwia zewn?trzne tej?e bó?nicy. wo?a?y ozdob? ko?kow?, tak powszechn? niegdy? w Polsce i dzi-siaj najsilniej zachowan? na Podhalu. Najpó?niejszem za? jest na?ladowanie form renesansu w?o-skiego, przez przybite profilowane deseczki. Przy sposobno?ci tej przytaczamy szereg ko?ków rozmaiciezdobionych z rozm