Alamy logo

. Svensk botanik . nemligen:Hanknappens begge rum framtill under märket i en punktförenade. Fruktämnet som vanligt sittande under blom-man, blir en aflång, slät kapsel. Utom blommornas färg,som hos oss giivit arten det kända namnet, röj?r den siggenom deras sköna lukt som närmar sig till Neglikens.De hysa äfven färgämne och begagnas derföre i orten attdermed sätta violet färg på brännvin (Hagström), och tillpappers målning. Det föregifves derjemte att mjölken hoskor som gå i bet under blomningen, skall också genomfödan bli blå och att smör och ost derigenom erhållersmak af vaniljer; och ändtli

. Svensk botanik . nemligen:Hanknappens begge rum framtill under märket i en punktförenade. Fruktämnet som vanligt sittande under blom-man, blir en aflång, slät kapsel. Utom blommornas färg,som hos oss giivit arten det kända namnet, röj?r den siggenom deras sköna lukt som närmar sig till Neglikens.De hysa äfven färgämne och begagnas derföre i orten attdermed sätta violet färg på brännvin (Hagström), och tillpappers målning. Det föregifves derjemte att mjölken hoskor som gå i bet under blomningen, skall också genomfödan bli blå och att smör och ost derigenom erhållersmak af vaniljer; och ändtli Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Reading Room 2020 / Alamy Stock Photo

Image ID:

2CJ7E3J

File size:

7.2 MB (0.3 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1240 x 2016 px | 21 x 34.1 cm | 8.3 x 13.4 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Svensk botanik . nemligen:Hanknappens begge rum framtill under märket i en punktförenade. Fruktämnet som vanligt sittande under blom-man, blir en aflång, slät kapsel. Utom blommornas färg,som hos oss giivit arten det kända namnet, röj?r den siggenom deras sköna lukt som närmar sig till Neglikens.De hysa äfven färgämne och begagnas derföre i orten attdermed sätta violet färg på brännvin (Hagström), och tillpappers målning. Det föregifves derjemte att mjölken hoskor som gå i bet under blomningen, skall också genomfödan bli blå och att smör och ost derigenom erhållersmak af vaniljer; och ändtligen att mjölk kokad med ro-ten kan tjena såsom retande medel (aphrodisiacum (Haller);hvilket likväl må fordra bekräftelse. Tab. Hela vexten, blommande i nat. st. * öfverstadelen af ett blad med fint sågad kant; mycket förstoiadt.— a. en blomma. — b. köndelarne med blomläpp^n ochfruktämnet (förstorade). — c. Hanknappen sedd framtillsedan blomläppen blifvit frånskuren.. Qra.v aj$.ue&r»,a-n 5or. SINAPIS TENUIFOtlA. Sisjmbrium tenuifolium Linn. Smalblad ig Senap. Fröskidorna äro uppräta, trinda och släta. Bla-den äro enkelt och dubbelt pinntaggade, nä-stan helbräddade och släta; de öfre odelte, Linn. Sp. pl. Ed. Willd. 3. p. 4g3. (Sisymbrium tenuifolium) Cl. i5«Tetradynamia Siliqvosa. — Huds. flor. angl. Curt. fl. Lond. (Brassica mu-ralis.) Dodon. pemt. p. 707. (Sinapi sylvestre). D; å en förut i vår Flora okänd vext nu införes på desslista, sedan den blifvit årligen funnen i myckenhet påBarlastplatserne sä väl vid Gefie som vid Kalmar (såledestroligen af utländsk härkomst), är nödigt att anmärka, det>en sednare skedd granskning af frörednings delarne torderättvisa det ombyte af plats bland de fyrväldiga örtsläg-terne som vexten nu erhåller. Senap-släktet bör äga ettalldeles vidöppet blomjoder, uppräta klor på kronbladen,4 håningskörtlcr och fröskidor med kortara valvler änskiljeväggen