Alamy logo

. Svensk botanik . ingen känd. Ekono»aierne anse den skadlig för får, förmodel. mest i anledningaf det sumpiga läge som hyser den, och hvarest desse krea.turen vantrifvas. Men Geten äter den utan fara, och äfveraSvinen (Hornemami). Bladen röja lika sammandragande egen-skåp som Lingon- och Mjölon-riset, och torde således varaett gasfnings-medeh Äfven Sidenfärg are i Moscou sägas nyt-tja blad och stjelkar till svart färg, i ställe för Galläpplen Tab. en del af busken, blommande, i nat. storl. a. blom»fodret tned pistillen samt honingskörtlar kring fästet af frukt»ämnet. b. en blomkrona öppnad, c

. Svensk botanik . ingen känd. Ekono»aierne anse den skadlig för får, förmodel. mest i anledningaf det sumpiga läge som hyser den, och hvarest desse krea.turen vantrifvas. Men Geten äter den utan fara, och äfveraSvinen (Hornemami). Bladen röja lika sammandragande egen-skåp som Lingon- och Mjölon-riset, och torde således varaett gasfnings-medeh Äfven Sidenfärg are i Moscou sägas nyt-tja blad och stjelkar till svart färg, i ställe för Galläpplen Tab. en del af busken, blommande, i nat. storl. a. blom»fodret tned pistillen samt honingskörtlar kring fästet af frukt»ämnet. b. en blomkrona öppnad, c Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Reading Room 2020 / Alamy Stock Photo

Image ID:

2CGH9DW

File size:

7.1 MB (0.4 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1264 x 1976 px | 21.4 x 33.5 cm | 8.4 x 13.2 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Svensk botanik . ingen känd. Ekono»aierne anse den skadlig för får, förmodel. mest i anledningaf det sumpiga läge som hyser den, och hvarest desse krea.turen vantrifvas. Men Geten äter den utan fara, och äfveraSvinen (Hornemami). Bladen röja lika sammandragande egen-skåp som Lingon- och Mjölon-riset, och torde således varaett gasfnings-medeh Äfven Sidenfärg are i Moscou sägas nyt-tja blad och stjelkar till svart färg, i ställe för Galläpplen Tab. en del af busken, blommande, i nat. storl. a. blom»fodret tned pistillen samt honingskörtlar kring fästet af frukt»ämnet. b. en blomkrona öppnad, c. en sådan sittande vidstjelken och blomfodret, d. fruktfästet med 10 uddar som om»gifva kapseln, ee— Ståndarns med knapparnes horn — AI»Ja flgg, förstorade. «*) Est quaedam gentilitas admirabilis in flore & peduncuU>a rubore subpellucido florido aueta, sed quasi nube.glaucescente modeste involuta, qua adraodum placet5iÄC Andromeda in his desertis.fi V/akhnh.R.Lzpp, l. c.. 446.GALEOPSIS Cannabina. Ha mp Art ad Aker-Nässling» Stjelken är sträf hårig och dess leder upptilltjocka (svalde). De öfverste blomklasarnesitta tätt tillhopa. Blomfodret har stickan-de uddar, 3 — 4 gånger kortare än Blom-kronan, hvars hjelm är kupig. Linn. Flora Sv. p 204. (Galeopsis Tetrahit b , Fl. Lapp. 193.Cl. 14 didynamia Gymnosp. — Liljebl. Sv. Fl. s. 249. (Galcop, Tetrahit. A. Cannabina) kl. II. TVÅ väldige : Med nakna frön Flora dan. t. 929. (G. Cannabina) Engl. bot. I. 697. — Smith brit.630. Curt, lond. 1. 38. (Galeopsis versicolor) Wahlenb. Fl. Lapp.p. 163. JT-los de tvåväldige Vexterne med nakna frön måste huf-vudsakligaste skillnaden sökas i förhållandet af Blomfodrefsmynning och hos någondera af Blomkronans läppar. Hos Åker-Nässlingen äfven. Blomfodret är 5klufvit med spetsadeuddar-, och blomkronans nedre läpp har 2 ujjphogde tänder of-vanpä, och den öfre är hväljd och naggad. Vextfamiljen ärsjelfkänd. Denna arten h