Alamy logo

. Svensk botanik . de bäg-ge pipii^c nppaii g^me iden andra äro mer åt^liide och vidare, äfven^om pi - illen uppåt tjock re och dess märke grönt(ei rödr) Med detfa olika Förhållande kan den visst ickeförenas med de 1 ruiidhladiga och ännu mindre med denJvlrcl blomn i ;a arten (P media) Urvalet dessutom af sär.■kUdt vsxtstäiiej nästan tidigare blomningstid och brist a.£ 455. PYROLA CHLORANTHA. angenäma lukt so- . rundbladjga egen, äro afgö- Tands bevis för denna fel rytens bestånd som bestämd avt , 3 egenskaper,, för öfrigt, om den äger några, äro ossännu obekanta- Det må emedteriid icke missh

. Svensk botanik . de bäg-ge pipii^c nppaii g^me iden andra äro mer åt^liide och vida~re, äfven^om pi - illen uppåt tjock re och dess märke grönt(ei rödr) Med detfa olika Förhållande kan den visst ickeförenas med de 1 ruiidhladiga och ännu mindre med denJvlrcl blomn i ;a arten (P media) Urvalet dessutom af sär.■kUdt vsxtstäiiej nästan tidigare blomningstid och brist a.£ 455. PYROLA CHLORANTHA. angenäma lukt so- . rundbladjga egen, äro afgö- Tands bevis för denna fel rytens bestånd som bestämd avt , 3 egenskaper,, för öfrigt, om den äger några, äro ossännu obekanta- Det må emedteriid icke missh Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Reading Room 2020 / Alamy Stock Photo

Image ID:

2CGH60R

File size:

7.1 MB (0.2 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1142 x 2188 px | 19.3 x 37.1 cm | 7.6 x 14.6 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Svensk botanik . de bäg-ge pipii^c nppaii g^me iden andra äro mer åt^liide och vida~re, äfven^om pi - illen uppåt tjock re och dess märke grönt(ei rödr) Med detfa olika Förhållande kan den visst ickeförenas med de 1 ruiidhladiga och ännu mindre med denJvlrcl blomn i ;a arten (P media) Urvalet dessutom af sär.■kUdt vsxtstäiiej nästan tidigare blomningstid och brist a.£ 455. PYROLA CHLORANTHA. angenäma lukt so- . rundbladjga egen, äro afgö- Tands bevis för denna fel rytens bestånd som bestämd avt , 3 egenskaper,, för öfrigt, om den äger några, äro ossännu obekanta- Det må emedteriid icke misshaga Sven kaBotanikens ägare att emott?gä detta nya blomster infiätadt iSvenska florans krans. Tab. Hela vexfen i nat. storlek blommande, samt en toppmed mogna kapsler. r. En blomma sedd bakpå, b. Stån-drarnes läge med pistillen, c. En ståndare, d. En Banknapp.e. Pistillen, f. En Kapsel, skuren på tvären, g. Frön i nat.storlek, h, ett sådant förstoradt. i. Ett blad. 4, ;V.. 454. CONVALLARIA bifolia*. HiertblAbs-KonvAIlL. Ikornbär, Hjertbär:På F. C: [«- Bladen äro merendels frtfiwff på stammen ,bjerfclika. Blomkronan är 4-delt med 4Ståndare» Ii««. Fl. S. P. Iio. Fi. Lapp. p. 113. Cl. 6. Hexandria Mo-nogynia. — Liljcbl. Sv, Fl. s. 141. Kl. G. Sexmänningar Enqvinn.— Reti* Fi. oec. s. 182. — Roth Fl. german. (Majanthemum Coa-valiarin) Pharm» olim, Unifolii h Rftb a , r a d i x> id första anblicken nE denna vextens blommor skulle mansnart billiga hvad någre Örtkännare ansedt nödigt göra, nem-ligen att skilja denn;> arten frän Konvallcrnes slägte. Följernian åter den af v. Linnå banade vägen, blir man.snait varsedet vara bott af proportionerne och antalet som åtskillnadenberor, och att således, när andre märken of verensstämma ,giliige orsaker till söndrande af ett naturligt slägte ej ma - ■kas. Hjertblads-Konv;,Ilen har en något krypande rot, frunhvilken tidigt om våren ett enda blad upkommer ^