Alamy logo

. Svensk botanik . ch den gröna massan, som förut liktett band genomstrukit tråden, samlar sig i vinklarne afleder ne. Af de här upptagne arter lefva de två i färskt vatten,neml. D Swortzii, som blifvit funnen både i Halland, Vest-manland och Vermland, och D. tennis som finnes i en bäckvid Fogelsang nära Lund. Deremot finnes D. fasciculalai Ii al vet på Ceramier, hvilka den som små k» ist fillika nå-lar betäcker. A * * *. Tab. Fig. x. Ett knippe af Diatoma Swartzii i nat. stor-lek. — 2. En tråd före copulationen. — 3. Två trådar co-pulerade samt upplöste, båda mycket förstorade. 4- Diatoma ten

. Svensk botanik . ch den gröna massan, som förut liktett band genomstrukit tråden, samlar sig i vinklarne afleder ne. Af de här upptagne arter lefva de två i färskt vatten,neml. D Swortzii, som blifvit funnen både i Halland, Vest-manland och Vermland, och D. tennis som finnes i en bäckvid Fogelsang nära Lund. Deremot finnes D. fasciculalai Ii al vet på Ceramier, hvilka den som små k» ist fillika nå-lar betäcker. A * * *. Tab. Fig. x. Ett knippe af Diatoma Swartzii i nat. stor-lek. — 2. En tråd före copulationen. — 3. Två trådar co-pulerade samt upplöste, båda mycket förstorade. 4- Diatoma ten Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Reading Room 2020 / Alamy Stock Photo

Image ID:

2CJ81TC

File size:

7.1 MB (0.2 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1406 x 1777 px | 23.8 x 30.1 cm | 9.4 x 11.8 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Svensk botanik . ch den gröna massan, som förut liktett band genomstrukit tråden, samlar sig i vinklarne afleder ne. Af de här upptagne arter lefva de två i färskt vatten,neml. D Swortzii, som blifvit funnen både i Halland, Vest-manland och Vermland, och D. tennis som finnes i en bäckvid Fogelsang nära Lund. Deremot finnes D. fasciculalai Ii al vet på Ceramier, hvilka den som små k» ist fillika nå-lar betäcker. A * * *. Tab. Fig. x. Ett knippe af Diatoma Swartzii i nat. stor-lek. — 2. En tråd före copulationen. — 3. Två trådar co-pulerade samt upplöste, båda mycket förstorade. 4- Diatoma tennis i nat. utseende och storlek. — 5.densamma mycket förstorad, med både enkla, copuleradeoch upplöste trådar. 6. Diatoma fasciculata, sittande på ett Ceramium —•dubbelt större än som den nat. finnes. — 7. knippen afsamma, sittande på en liten del af samma Ceramium —mycket förstorade, och synes i dess trenne tillstånd såsomåtskilde, copulerade och upplöste. 4&Z.. 492. HYDNUM INFUNDII3ULUM. S. Tratt-T aggsvamp. Halten trattlik och slät, af torrt, köttigt väsen-de, i brädden vikt och rynkad. Taggarneäro smala, nållika och hvitaktiga. Foten ärknölig och ojemn. Swartz i K. V. Akad/IlandL 1810. s. 244. Cl. 24. Cryptogamia FungiV T J~ a, agg- eller Viggsvamparne utgöra ett vid första åseen-det lika bestämdt slägte i sin naturliga ordning, som Skif-svampar och Tickor. Ehuru sjelfva hatten kan äga olika skapnad , Samt finnaa både med oull ulan fot, folie likväl dess, såsom tillfröredningen hörande delar eller piggarne,genast i ögonen; och det är inom dessas ihålighet somfrö atomerne äro samlade. Mängden af kända arter hargjort det nödvändigt, att till lättande af deras kännedom,indela dem: 1. i de med fot försedde och hatten cirkel-rund och hel, eller ock utskuren. 2. Med hälftund hattoch horisontel fot. 5. Med half hatt på sidan sittande u-tan fot. 4- Ht-la svampen (utan tydlig hatt) utbredd somen skorpa,