Alamy logo

. Svensk botanik . Blomiäppen är af samma längd, 5-flikig, vidbasen lonkav, (utan sporre) med purpurslrimor vid sidorne»och uppstående trubbiga sid-flikar, och åen medlersta sörre,Utbredd, nästan helrund, naggad el. rynkad, och nedböjd,semt baKtill mot mynningen utmärkt med 2 gula knölar. Han-knappen fästad som ett hick vid pistillens bakre kant, blirallid qvaisittande. I Juli och Augusti träffar man denna ar-ten biommande. Nyttan är säkert obetydlig af vexfen. Boskapen begagnalikväl den samma, med det of riga gräset på betet. Svenska Flora äger flere prydnader af närmaste s3gskapmd denna. Men

. Svensk botanik . Blomiäppen är af samma längd, 5-flikig, vidbasen lonkav, (utan sporre) med purpurslrimor vid sidorne»och uppstående trubbiga sid-flikar, och åen medlersta sörre,Utbredd, nästan helrund, naggad el. rynkad, och nedböjd,semt baKtill mot mynningen utmärkt med 2 gula knölar. Han-knappen fästad som ett hick vid pistillens bakre kant, blirallid qvaisittande. I Juli och Augusti träffar man denna ar-ten biommande. Nyttan är säkert obetydlig af vexfen. Boskapen begagnalikväl den samma, med det of riga gräset på betet. Svenska Flora äger flere prydnader af närmaste s3gskapmd denna. Men Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Reading Room 2020 / Alamy Stock Photo

Image ID:

2CGH7DT

File size:

7.1 MB (0.3 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

969 x 2579 px | 8.2 x 21.8 cm | 3.2 x 8.6 inches | 300dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Svensk botanik . Blomiäppen är af samma längd, 5-flikig, vidbasen lonkav, (utan sporre) med purpurslrimor vid sidorne»och uppstående trubbiga sid-flikar, och åen medlersta sörre,Utbredd, nästan helrund, naggad el. rynkad, och nedböjd,semt baKtill mot mynningen utmärkt med 2 gula knölar. Han-knappen fästad som ett hick vid pistillens bakre kant, blirallid qvaisittande. I Juli och Augusti träffar man denna ar-ten biommande. Nyttan är säkert obetydlig af vexfen. Boskapen begagnalikväl den samma, med det of riga gräset på betet. Svenska Flora äger flere prydnader af närmaste s3gskapmd denna. Men de äro ännu sällsammare, och finnas hososs knappt utom Gottlands och Ölands stränder, hvarest tillBotanistens förtjusning, så stor mängd af desse skenheter,kring midsommarstiden, fö:ekomma. Tab. Hela vexten, blommande, så sor som i nauren.8. Blomläppen med fortplantningsdelarne. b. De sednare, sär-skilte, tillsammansittande, c. Sjelfva Hanknappen, sedd påundre sidan. /•-><. 45°- AIRA CANESCENS, Bons t-Tatei. Tå Tyska: Buchburt. Bladen äro trinda, tagellika. Strået uppsti-gande, med leder och en hopdragen Blom-vippa, hvars blommors agnborst (aristae)äro klubblika i topj en. Linn. Flora Sv. p. 25. SkånsV res. s. 103. 227. z?A. Cl. 3,Triajjdria digynia. LiijcbUit Sv. Fl. s. 40. kl. 3. Treaiänning.Tvåqvinnade. Ä«/{. El, cec. s. 33* JL å Skånska sandiga fälten (hvilka skiffevis upptag»1! till a-ker,) och på flere andra ställen i södra Sverige (Småland, Ble.kinge, Bohuslän), särdeles nära hafskusten der sand tinnes,{fas detta gräset vexamle. Roten hr perennetande, stun-dom blott tuårig, och utgöres af knipp ii samlade, mycketlånga hårlika rottrådar —■. Många strån vexa tillhopa, 3 — 6tum långa, med ett par leder och uppstigande. Bladen, mastfrån roten, äro nästan tagellika, sammanrullade, kor a. siyfva,sträfva ®ch blågröna. Längre upp på strået likna de läi gabaljor. Bomvippan är 1 ■— 2 tum