Alamy logo

. Svensk botanik . 45g.CHENOPODIUM urbicum. By-Molla. Bladen äro treangelformiga och något randade.Blomklasarne äro bladlösa, sammansatte ochsitta tätt intill stjelken; blommorna äro hop-gyttrade. Linn. Fl. Sv. p. ai5 D, å knappt en vext är allmännare på odlade ställen änSvinmollan (n. 411.) vid hvilken slägtets hufvudmärke äruppgifvit, förekommer denna mindre vanligt, men ses lik-väl här oeh der ymnigt nog vid gator och husväggar t. ex.i Visby, Upsala och i Södra Sverige. Roten är annuel samtörtstjelken 2-3 qvarter hög, trind men kantig och röd-itrimmig, samt både enkel och grenig. Bladen ha

. Svensk botanik . 45g.CHENOPODIUM urbicum. By-Molla. Bladen äro treangelformiga och något randade.Blomklasarne äro bladlösa, sammansatte ochsitta tätt intill stjelken; blommorna äro hop-gyttrade. Linn. Fl. Sv. p. ai5 D, å knappt en vext är allmännare på odlade ställen änSvinmollan (n. 411.) vid hvilken slägtets hufvudmärke äruppgifvit, förekommer denna mindre vanligt, men ses lik-väl här oeh der ymnigt nog vid gator och husväggar t. ex.i Visby, Upsala och i Södra Sverige. Roten är annuel samtörtstjelken 2-3 qvarter hög, trind men kantig och röd-itrimmig, samt både enkel och grenig. Bladen ha Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Reading Room 2020 / Alamy Stock Photo

Image ID:

2CGH29T

File size:

7.1 MB (0.2 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1675 x 1491 px | 28.4 x 25.2 cm | 11.2 x 9.9 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Svensk botanik . 45g.CHENOPODIUM urbicum. By-Molla. Bladen äro treangelformiga och något randade.Blomklasarne äro bladlösa, sammansatte ochsitta tätt intill stjelken; blommorna äro hop-gyttrade. Linn. Fl. Sv. p. ai5 D, å knappt en vext är allmännare på odlade ställen änSvinmollan (n. 411.) vid hvilken slägtets hufvudmärke äruppgifvit, förekommer denna mindre vanligt, men ses lik-väl här oeh der ymnigt nog vid gator och husväggar t. ex.i Visby, Upsala och i Södra Sverige. Roten är annuel samtörtstjelken 2-3 qvarter hög, trind men kantig och röd-itrimmig, samt både enkel och grenig. Bladen ha ea aflångform, och äro tillika nästan spjutlika; de smärre äro dockvid basen rundade; alla i brädden, särdeles vid midten,något (ej djupt) tandade; men mot toppen hela. Blomkla-sarne sitta i bladvecken, uppräta och tryckte till stammen.»stundom längre än bladen,