Strassenhund, Colombo, Sri Lanka
RM2B5G52TStrassenhund, Colombo, Sri Lanka
Strassenhund, Colombo, Sri Lanka
RM2B5G996Strassenhund, Colombo, Sri Lanka