White seabream, White sea bream, Große Geißbrasse, Geißbrassen, Geissbrasse, Geissbrassen, Diplodus sargus, Sparus sargus

- Image ID: F4PAC1
White seabream, White sea bream, Große Geißbrasse, Geißbrassen, Geissbrasse, Geissbrassen, Diplodus sargus, Sparus sargus
Frank Hecker / Alamy Stock Photo
Image ID: F4PAC1
Große Geißbrasse, Geißbrasse, Geißbrassen, Geiß-Brasse, Geiß-Brassen, Geissbrasse, Geissbrassen, Geiss-Brasse, Geiss-Brassen, Bindenbrasse, Binden-Brasse, Meerbrasse, Meerbrassen, Meer-Brasse, Meer-Brassen, Diplodus sargus, Sparus sargus, White seabream, White sea bream, White bream, Sargo