The Kansas Row. Sen. Stephen Douglas prepares to fight with pro-slavery forces who are kicking free Negroes from Kansas back


The Kansas Row. Sen. Stephen Douglas prepares to fight with pro-slavery forces who are kicking free Negroes from Kansas back into Missouri. Thomas Nast, 1867