lantana (Lantana camara 'Radiation', Lantana camara Radiation), cultivar Radiation

- Image ID: EBN1D2