Ceskoslovensko Praha 1949 1979 Pionyrska organiza 30h stamp

- Image ID: F15PPJ