Soviet radio station Chernobyl zone Ukraine

- Image ID: KDD2HR