Japan, Honshu, Kansai, Kobe, Kobe port Tower,

- Image ID: KB3C48