Sheep Shearer using hand shears to shear fleece off of a Merino sheep.
RFBY0B22Sheep Shearer using hand shears to shear fleece off of a Merino sheep.
Sheep shearing using an old fashioned bicycle powered machine
RMACFXWMSheep shearing using an old fashioned bicycle powered machine