Máj . p?i zemských ú?adech školních.Poukázal na význam her olympijských a na zp?-sob, kterým Klub ?eských turist? podporuje feriál-ní cesty, jakož i že výlety studentské m?ly bj býtiprofessor?m honorovány. Kone?n? doporu?oval p?-st?ní jízdy ko?mo tam, kde jsou vojenské jízdárny.Prof. J. Karásek poukázal na morální a paedaKogi-cký význam t?locviku a her, jakož i na d?ležitost?ádné statistiky t?lesné výchovy; vzd?láni hygie-nické pro u?itele t?locviku je nezbytným, školníléka? budiž ?lenem sboru u?itelského. Anketu, kte-rá byla v podstat? prací dv. rady Huemra (povo-láním filologa), ?ídil minist

Máj . p?i zemských ú?adech školních.Poukázal na význam her olympijských a na zp?-sob, kterým Klub ?eských turist? podporuje feriál-ní cesty, jakož i že výlety studentské m?ly bj býtiprofessor?m honorovány. Kone?n? doporu?oval p?-st?ní jízdy ko?mo tam, kde jsou vojenské jízdárny.Prof. J. Karásek poukázal na morální a paedaKogi-cký význam t?locviku a her, jakož i na d?ležitost?ádné statistiky t?lesné výchovy; vzd?láni hygie-nické pro u?itele t?locviku je nezbytným, školníléka? budiž ?lenem sboru u?itelského. Anketu, kte-rá byla v podstat? prací dv. rady Huemra (povo-láním filologa), ?ídil minist Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

The Reading Room / Alamy Stock Photo

Image ID:

2AJ069T

File size:

7.1 MB (171 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1480 x 1688 px | 25.1 x 28.6 cm | 9.9 x 11.3 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Máj . p?i zemských ú?adech školních.Poukázal na význam her olympijských a na zp?-sob, kterým Klub ?eských turist? podporuje feriál-ní cesty, jakož i že výlety studentské m?ly bj býtiprofessor?m honorovány. Kone?n? doporu?oval p?-st?ní jízdy ko?mo tam, kde jsou vojenské jízdárny.Prof. J. Karásek poukázal na morální a paedaKogi-cký význam t?locviku a her, jakož i na d?ležitost?ádné statistiky t?lesné výchovy; vzd?láni hygie-nické pro u?itele t?locviku je nezbytným, školníléka? budiž ?lenem sboru u?itelského. Anketu, kte-rá byla v podstat? prací dv. rady Huemra (povo-láním filologa), ?ídil ministr hrab? Sturgh, po p?í-pad? sek?ní chef rytí? J. Kan?ra s uznání hodnouiiestranností. Na vysokou výši ethickou povznesldebatu, venkoncem v?cnou, baron Pídoll. bývalý?editel Tereziana, krásnou svojí ?e?í, a pozornostvzbudila blohovolná slova pol. podm. ryt. Bocken-heimra o vojenské služb? u?itel?. J. Q..