Máj . šecku svou ?innost a sú?tova! již se vším. Novýsvazek, který t?sn? p?imyká se k vydání soubor-ifgmu, p?esv?d?uje o jiném a pot?šuje! všecky, kdožsnad želeli, že zmlká básník tak pravý, v?elý a hlu-boký. Kniha nep?ináší arci nových, v poesii Slád-kov? ješt? neslyšených tón?v a barev, ale je krás-ným dopl?kenr dvou jeho knih, starších Selskýchpísní a poslední básníkovy sbírky Za s o u m r a-k u, vydané poprvé ve vydání souborném. Novéselské písn? mají všecko to kouzlo, kterým Slá-dek již p?ed lety u?aroval všem, kdož vzd?lávajía miluji široká pole a zelená luka. Lehké a zp?v-né, jako by vy

Máj . šecku svou ?innost a sú?tova! již se vším. Novýsvazek, který t?sn? p?imyká se k vydání soubor-ifgmu, p?esv?d?uje o jiném a pot?šuje! všecky, kdožsnad želeli, že zmlká básník tak pravý, v?elý a hlu-boký. Kniha nep?ináší arci nových, v poesii Slád-kov? ješt? neslyšených tón?v a barev, ale je krás-ným dopl?kenr dvou jeho knih, starších Selskýchpísní a poslední básníkovy sbírky Za s o u m r a-k u, vydané poprvé ve vydání souborném. Novéselské písn? mají všecko to kouzlo, kterým Slá-dek již p?ed lety u?aroval všem, kdož vzd?lávajía miluji široká pole a zelená luka. Lehké a zp?v-né, jako by vy Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

The Reading Room / Alamy Stock Photo

Image ID:

2AJ083B

File size:

7.1 MB (603.3 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1253 x 1994 px | 21.2 x 33.8 cm | 8.4 x 13.3 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Máj . šecku svou ?innost a sú?tova! již se vším. Novýsvazek, který t?sn? p?imyká se k vydání soubor-ifgmu, p?esv?d?uje o jiném a pot?šuje! všecky, kdožsnad želeli, že zmlká básník tak pravý, v?elý a hlu-boký. Kniha nep?ináší arci nových, v poesii Slád-kov? ješt? neslyšených tón?v a barev, ale je krás-ným dopl?kenr dvou jeho knih, starších Selskýchpísní a poslední básníkovy sbírky Za s o u m r a-k u, vydané poprvé ve vydání souborném. Novéselské písn? mají všecko to kouzlo, kterým Slá-dek již p?ed lety u?aroval všem, kdož vzd?lávajía miluji široká pole a zelená luka. Lehké a zp?v-né, jako by vyrostly z duše lidu, jsou plny lásky kživným hrudáin, plny tiché radosti a smíru. Tu laš-kúvné a šelmovské, tu tklivé a dojímavé a vždy takprosté a jasné, jsou jako stvo?eny, aby staly se den-ním breví?em venkovana, který nalezne v nich vy-sloveny skryté své myšlenky, své starosti, út?chy 212. -J-<o: ^ N o ? Qí - Q a CU o -I J£ K/l D 213 i modlitby. Zdánlly? schyluje se básník k prostýmlidem, aby mu porozum?li, a JD?ece zas povznáší jevýše, k Bohu, k ?istšímu názorusv?ta, k pravé lid-skosti a k um?ní. Tolik se nám ztratilo ?tená??poesie za posledních let, hle, zde je kniha, kterám?že nám získávati nových ?tená?? celé pluky. Odstupn? toho mohou pak lehce p?istoupiti k poesiihlubší a obsažn?jší, jak nám ji kniha Sládkova sa-ma podává ve svém druhém cyklu, nazvaném vý-znamn? L e t h e. Zde zaznívá píse? Sládkova, jakji máme nejrad?ji, vážn? a hluboce. A co nejkrás-n?jší, cyklus ten je tak cele odleskem básmkova ži-vota, tichého a samotá?ského, poesií ?lov?ka mno-ho trpícího a p?ece trp?livého, jenž klidn? meditujeo život? a smrti, vzpomíná drahých duší a vd??enza každý zájjlesk radosti, smi?uje se rád se vším, co život p?ináší ho?kého

Save up to 70% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts