Kyoto, Japan - zen garden at famous Daitokuji (Daitoku-ji) Temple. Buddhist zen temple of Rinzai school.

- Image ID: RX7M3N