Katowice 07.10.1993. S¹d Wojewódzki. Rozprawa w procesie milicjantów z oddzia³u ZOMO oskar¿onych o udzia³ w pacyfikacji Kopalni Wêgla Kamiennego Wujek (16 grudnia 1981 roku dosz³o do masakry górników strajkuj¹cych przeciw og³oszeniu stanu wojennego, w wyniku strza³ów oddzia³u ZOMO zginê³o 9 górników). Nz. m.in. sêdziowie SW: Marcela Faska-Jag³a (1L), przewodnicz¹ca Ewa Krukowska (2L), Jacek Myœliwiec (3L). Protokolantka Gabriela Polniak. js PAP/Stanis³aw Jakubowski Katowice 07 October 1993. The provincial court. A trial of militiamen, a ZOMO unit members accused of participation in th

Katowice 07.10.1993. S¹d Wojewódzki. Rozprawa w procesie milicjantów z oddzia³u ZOMO oskar¿onych o udzia³ w pacyfikacji Kopalni Wêgla Kamiennego Wujek (16 grudnia 1981 roku dosz³o do masakry górników strajkuj¹cych przeciw og³oszeniu stanu wojennego, w wyniku strza³ów oddzia³u ZOMO zginê³o 9 górników). Nz. m.in. sêdziowie SW: Marcela Faska-Jag³a (1L), przewodnicz¹ca Ewa Krukowska (2L), Jacek Myœliwiec (3L). Protokolantka Gabriela Polniak. js  PAP/Stanis³aw Jakubowski         Katowice 07 October 1993. The provincial court. A trial of militiamen, a ZOMO unit members accused of participation in th Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2HADMJ3

File size:

27.4 MB (975.5 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2492 px | 32.5 x 21.1 cm | 12.8 x 8.3 inches | 300dpi

Date taken:

7 October 1993

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Katowice 07.10.1993. S¹d Wojewódzki. Rozprawa w procesie milicjantów z oddzia³u ZOMO oskar¿onych o udzia³ w pacyfikacji Kopalni Wêgla Kamiennego Wujek (16 grudnia 1981 roku dosz³o do masakry górników strajkuj¹cych przeciw og³oszeniu stanu wojennego, w wyniku strza³ów oddzia³u ZOMO zginê³o 9 górników). Nz. m.in. sêdziowie SW: Marcela Faska-Jag³a (1L), przewodnicz¹ca Ewa Krukowska (2L), Jacek Myœliwiec (3L). Protokolantka Gabriela Polniak. js PAP/Stanis³aw Jakubowski Katowice 07 October 1993. The provincial court. A trial of militiamen, a ZOMO unit members accused of participation in the pacification of the Wujek Hard Coal Minie (on 16 December of 1981 nine miners were shot dead when the ZOMO unit members opened fire to miniers protesting the imposition of martial law). Pictured among others Supreme Court judges: Marcela Faska-Jagla (1st left), chairperson Ewa Krukowska (2nd left), Jacek Mysliwiec (3rd left). Clerk Gabriela Polniak. js PAP/Stanislaw Jakubowski